Fokus på skola och bostäder i budget 2018

Nyköpings befolkning växer och det innebär att kommunen behöver fler bostäder och platser inom förskolan och skolan samtidigt som insatserna för äldre behöver utökas.

Det framgår av Nyköpings kommuns förslag till budget 2018 som nu är på väg fram till kommunfullmäktige för beslut.

- För att även fortsättningsvis klara av utmaningarna som tillväxten innebär måste vi sätta av resurser för planering av nya bostäder och verksamhetsområden, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Vi satsar också resurser på att förbättra resultaten i skolan och ge en bra service till våra äldre som har behov av hjälp.

De närmaste åren investerar Nyköpings kommun mycket i i nya förskoleplatser och skolor. Ett särskilt fokus läggs på kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2018 färdigställs om- och tillbyggnaden av Nyköpings gymnasium.

Planeringen inför Ostlänken och arbetet med Nyköpings resecentrum och ombyggnaden av Brunnsgatan intensifieras under året. Arbetet med att förtäta, omvandla och utveckla redan bebyggd mark fortsätter. Resultatet av Sverigeförhandlingen innebär att det ska byggas 7 400 bostäder i kommunen fram till 2035.

- I en hållbart växande stad behöver infrastrukturen anpassas.
De närmaste åren satsar vi 100 miljoner kronor på att förbättra säkerhet och framkomlighet för gångare, cyklister och kollektivtrafik, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Högsta prioritet är transporter till och från våra förskolor och skolor.

I budgetförslaget får kommundirektören i uppdrag att utreda hur kommunen kan bli självförsörjande på el. En utredning som ska svara på vad det kostar att minska på inköp av el och istället investera i exempelvis vindkraft och solceller.

Kommundirektören ska också utreda och visa på goda exempel för byggnation i några av kommunens mindre tätorter exempelvis i form av modulhus. En utredning ska också klargöra behov och erfarenheter av att införa en kommunal bostadsförmedling.

Under hösten 2018 invigs det nya Sörmlands museum i Spelhagen. Nyköpings kommun deltar i Landstingets satsning och kommer bland annat att flytta Företags- och bildarkivet och Gripes modellteatersamling hit. En stadshistorisk utställning kommer också att färdigställas i det nya museet.  

Under de närmaste åren behöver fler platser för äldre byggas samtidigt som tillgängligheten förbättras i befintliga lägenheter.
- För att minska behovet av ekonomiskt stöd fortsätter satsningen på att ge personer med försörjningsstöd anställning i kommunen, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V).

Prioriterade målområden som nämnderna får i uppdrag att förbättra är hållbar tillväxt, grön omställning, social sammanhållning, kommunal organisation och hållbar ekonomi.

Axplock ur budgetförslaget:
- Utbyggnad av Kommunservice lokaler i Brandkärr.
- Fortsatt utveckling av Nyköpings kulturskola.
- Kvalitetsförbättringar inom äldre- och demensvården bland annat genom ytterligare ett nattlag.
- Utökning av ungdoms- och familjestöd för att möta ökat behov av missbruksvård.
- Fortsatt arbete med att möta behovet av bostäder, sysselsättning och integration.
- Fler studerande på Campus Nyköping som läser bland annat svenska för invandrare (sfi).
- Ökade resurser för skötsel av naturen runt Åpromenaden och Stadsfjärden.
- Sopsaltning fortsätter för att främja cykling året runt.
- Den miljöstyrande renhållningstaxan ses över eftersom den inte fått förväntad effekt.
- Förnyelsen av ledningsnätet fortsätter för att minska antalet vattenläckor.
- Översynen av enskilda avlopp fortsätter med målet att förbättra miljön

Budgetens omslutning är på drygt 3,1 miljarder kronor och överskottet planeras till 48 miljoner kronor. Under 2018 beräknas nettoinvesteringarna till 865 miljoner varav stora delar går till investeringar i skolor och förskolor. Förslaget till budget innebär oförändrad kommunalskatt. VA-taxan föreslås höjas med tre procent och renhållningstaxan med två procent.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-18
Sidansvarig: Lars Göran Bergman