Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ny strategi för vårt klimat och energiarbete

Klimat- och energismarta medarbetare och invånare är en av inriktningarna i Nyköpings nya klimat- och energistrategi.

- Omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara.
- Effektiv användning av energi och mer förnybar energi.
- Klimat- och energismarta medarbetare och invånare.

Det är inriktningarna för den kommunala organisationen i den nya klimat- och energistrategin med handlingsplan som är på väg fram för beslut i kommunstyrelsen. Målen i strategin visar hur vi alla ska bidra till att uppnå Parisavtalet om minskad klimatpåverkan.

- Med strategin går kommunen före i den gröna omställningen, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Målen i strategin ska vägleda företag, medborgare och medarbetare i Nyköpings kommun att göra insatser för klimatet och en effektivare energianvändning.

Kommunen arbetar bland annat med att ersätta oljeanläggningar i kommunala fastigheter, göra belysningarna i Nyköping mer energieffektiva och minska energianvändningen i kommunens fastigheter. För att öka andelen förnybar energi har också företag, bostadsrättsföreningar och kommunen satsat på solceller i vissa fastigheter.

- På fem år har bussresandet i Nyköping ökat med 40 procent, berättar kommunalrådet Nicklas Franzén (V). De närmaste åren fortsätter åtgärderna för att öka bussåkandet och omställningen till förnybara drivmedel i bussar och i kommunens fordon.

I förslaget kan man läsa att organisationens mål är att användningen av fossila drivmedel och användningen av energi ska minska med 20 procent till år 2020. Regelbundna satsningar ska göras för att öka medvetenheten om klimat – och energifrågor bland invånare och kommunens medarbetare. 

- För att nå minskad klimatpåverkan ska utsläppen av växthusgaser minskas med mer än 45 procent till år 2020, jämfört med år 1990, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Långsiktigt innebär det att utsläppen av växthusgaser ska fortsätta att minska även när befolkningen ökar.

Nyköpings kommun ska också jobba för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthålla sin service även vid allvarliga störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

Förslaget är att en energi- och klimatgrupp bildas för att hålla samman organisationens arbete och ta fram en årlig handlingsplan med prioriterade klimat- och energiåtgärder.

Förslaget till klimat- och energistrategi för Nyköpings kommun tas upp på kommunstyrelsen 24 oktober.

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-17
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman