Säker damm i Näveån

Nyköpings kommun planerar nu åtgärder som gör att Masugnsdammen i Nävekvarn inte kräver daglig tillsyn, vilket gör dammen säkrare.

Ambition finns också att skapa förutsättningar för framtida fiskvandring i Näveån, för i första hand så kallade starksimmande arter. Masugnsdammen hittas centralt i Nävekvarn. 

Dammen härstammar ursprungligen från tiden då det bedrevs järnhantering i Nävekvarn. Dammen regleras idag med luckor som är sammanbyggda med Industrivägens bro över Näveån. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att få genomföra åtgärderna lämnades in till Mark- och miljödomstolen i september 2015. Genomförandetiden har bedömts till 4 månader och förutsätts ske under lågvattenperioden vilken inträffar under sommarhalvåret. Tidigast kan åtgärderna genomföras sommaren 2016.

I april arrangerades ett informationsmöte för de boende i Nävekvarn då möjlighet fanns att lämna synpunkter.

Ta del av ansökan och annat material till höger.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-10-08
Sidansvarig: Ingegerd Ask