Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tillgänglighet och delaktighet

Delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande förutsättningar för folkhälsan eftersom människor har behov av att känna sig delaktiga och  ha möjlighet att påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Människor som visar ett positivt engagemang och aktivt deltar i samhällslivet och i kulturella aktiviteter får en större känsla av sammanhang och meningsfullhet vilket leder till bättre hälsa. För att öka möjligheten för Nyköpingsborna att aktivt delta i samhället och känslan av att påverka sitt liv och vardag behöver vi öka tillgängligheten.

Definition av tillgänglighet
Begreppet tillgänglighet används som ett samlande begrepp för både tillgänglighet och användbarhet. Enligt Myndigheten för delaktighet används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsned­sättning ska kunna delta på lika villkor som andra.

Båda begreppen behövs och används parallellt.  Dels handlar det om att kunna ta sig fram och att kunna nå en verksamhet, dels om hur effektiv användningen är och möjligheterna att delta i verksamheten. Tillgänglighet kan ses ur tre perspektiv:

 1. Att göra en verksamhet tillgänglig
 2. Att göra information tillgänglig
 3. Att göra lokaler fysiskt tillgängliga

Funktionshinderpolitikens mål för tillgänglighet
Skapa ett tillgängligt och jämlikt samhälle som ger alla människor förutsättningar för att delta och påverka.

Folkhälsopolitikens mål för delaktighet
Att skapa delaktighet och inflytande i samhället för alla, oavsett kön, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kommunens ansvar i tillgänglighetsarbetet
Enligt lagstiftning (SFS 2001:526) har kommunen ansvar för att:

 • Verka för att den egna verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
 • Verka för att nå de nationella målen.
 • Vara föredöme när det gäller tillgänglighet och som arbetsgivare åt personer med funktionsnedsättning.
 • Skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet i Diskrimineringslagen
Sedan 1 januari 2015 är funktionsnedsättning en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och bristande tillgänglighet är numera en diskrimineringsform.

Tillgänglighetsarbete i Nyköping
Kommunens Vision 2030 anger fem prioriterade målområden inom vilka alla kommunala verksamheter ska arbeta. Under det prioriterade målområdet Social sammanhållning anges följande mål som har koppling till tillgänglighet och delaktighet:

 • Nyköpings upplevs som en trygg kommun och strävar efter en god folkhälsa
 • Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion
 • Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att röra sig i samhället på samma villkor som andra
 • Att kunna påverka den vardag man är en del av som brukare eller anhörig är självklart. I förskola, skola, omsorg och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-08
Sidansvarig: Åsa Valdemardotter