Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Hur mår Nyköpingsborna?

För att ge en övergripande bild av hur Nyköpings invånare lever och mår tar kommunen vartannat år fram en så kallad Folkhälsoprofil.

Folkhälsoprofilen har två huvudsyften. Dels ska den ge en övergripande beskrivning av kommuninnvånarnas hälsa, dels utgör den ett underlag för långsiktig planering och prioritering i det lokala folkhälsoarbetet.

Indikatorerna är kopplade till de nationella målområdena för folkhälsoarbetet i Sverige:

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Positiva trender för folkhälsan i Nyköping (uppdateras hösten 2017)

 • Ohälsotalet minskar
 • Andelen invånare med ekonomiskt bistånd har minskat 
 • Utbildningsnivån har ökat generellt
 • Andelen personer med gymnasiebehörighet har ökat generellt
 • Allt fler invånare är fysiskt aktiva (framför allt tonårsflickor) 
 • Andelen överviktiga vuxna har minskat totalt sett 
 • Invånarnas tandhälsa har förbättrats 
 • Andelen män som snusar minskat

Negativa trender för folkhälsan i Nyköping (uppdateras hösten 2017)

 • Allt fler kvinnor och unga flickor skattar sin allmänna hälsa sämre
 • Kvinnor och unga flickor känner sig otrygga och rädda för att gå ut på kvällen.
 • Dödligheten i diabetes, cancer och KOL ökar
 • Andelen personer med riskabla alkoholvanor blir allt högre
 • Den narkotikarelaterade dödligheten ökar i takt med antalet narkotikabrott
 • Andelen elever i årskurs 2 som röker dagligen är hög jämfört med länet
 • Gravida kvinnor respektive småbarnsföräldrar röker i större utsträckning än länet
 • Dödligheten i lungcancer bland kvinnor har fördubblats
 • Fler flickor än pojkar i årskurs 9 dricker alkohol
 • Narkotikavanorna bland elever i årskurs 2 har försämrats
 • Kostvanorna bland flickor i årskurs 9 har försämrats
 • Andelen pojkar i årskurs 9 som dricker läsk dagligen har ökat
 • Antalet självmord bland män ökar
 • Dubbelt så många pojkar som flickor i årskurs 9 är överviktiga 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-04
Sidansvarig: Åsa Valdemardotter