Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Folkhälsa

Nyköpings kommun vill skapa ett hållbart samhälle utifrån tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Folkhälsoperspektivet återfinns i den sociala dimensionen.

Folkhälsa är ett samlat begrepp för att beskriva en befolknings hälsa och begreppet hälsa är den enskilde individens hälsa. Befolkningens hälsoutveckling har en grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen och påverkar behoven av stöd och behandling samt sjukvård.


Vad är folkhälsoarbete?
Folkhälsoarbete är ett planerat, systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga sjukdom och/eller främja en god och jämlik hälsa. Arbetet kan ske på individ-, grupp- eller befolkningsnivå.

Medan hälsofrämjande insatser främjar hälsan minskar sjukdomsförebyggande arbete risken för att drabbas av sjukdom eller att ett riskbeteende över huvudtaget uppstår. Sjukdomsförebyggande arbete (även kallat prevention) kan delas in i tre olika stadier:

Primärprevention – syftar till att minska att en viss sjukdom uppstår eller att arbeta för att förhindra att ett visst beteende uppstår, till exempel att unga börjar röka.

Sekundärprevention
– syftar till att få en sjukdom eller ett riskbeteende att upphöra, till exempel ett högt blodtryck eller en hög alkoholkonsumtion.

Tertiärprevention – syftar till att minska effekterna och konsekvenserna av något som redan inträffat. Det kan till exempel vara olika typer av behandling och rehabilitering. 

Vad påverkar folkhälsan?
Folkhälsan påverkas av människans livsvillkor och levnadsvanor. I första hand av livsvillkoren, det vill säga vilket samhälle vi lever i, våra arbetsvillkor, utbildningsnivån, bostadssituationen och den yttre miljön. Även arvet och den sociala situationen har betydelse för folkhälsans utveckling.
Exempel på levnadsvanor som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan är stress, fysisk aktivitet, kost samt möjligheten till vila och rekreation. Våra tobaks- och alkoholvanor är andra faktorer som påverkar hälsan.

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

 

Bild över faktorer som påverkar folkhälsan.

 

Hälsans bestämningsfaktorer, baserad på original av Whitehead/Dahlgren 1991.

Folkhälsans utveckling beskrivs mer utförligt i kommunens Folkhälsoprofil, utifrån nära 100 indikatorer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-04
Sidansvarig: Åsa Valdemardotter