Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Grön omställning

Grön omställning för en hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I budget har Kommunfullmäktige utifrån vår Vision 2030 fastställt prioriterade målområden för att skapa en hållbar kommun. Grön omställning är ett av dessa målområden. 

Mål för en grön omställning

Kommunens övergripande mål är att vi ska gå före i den gröna omställningen. 

  • Kommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar
  • Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön
  • Kommunens verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.

Hur jobbar vi med en grön omställning?

Här nedan och i länkarna till höger är några exempel på hur kommunen arbetar för en grön omställning. 

Barn och utbildning

Barn och utbildning har sedan 2006 arbetat aktivt med Lärande för hållbar utveckling. Certifieringarna "Grön Flagg" eller "Skola för hållbar utveckling" är två pedagogiska verktyg speciellt utformade för förskola, grundskola och gymnasium. För att bli certifierad krävs ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten och involverar både barn, elever och lärare.

År 2015 var 46 % av förskoleenheter och 23 % av skolenheter årskurs 1-6 certifierade enligt ”Skola för hållbar utveckling”. Nyköpings kommun är mycket stolta över alla de förskolor och skolor som idag är certifierade och som ligger i framkant i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Läs om Nyköpings Lärande för hållbar utveckling på engelska (in English).

Under 2015 genomförs projektet hälsosam förskola i Nyköping. Syftet med projektet är att minska exponeringen av miljögifter i barns vardag då barn är särskilt känsliga, läs mer om projektet här. 

Upphandling och inköp

Kommunens upphandlingsverksamhet ska syfta till en hållbar utveckling där miljökrav, etiska och sociala krav alltid ställs. Målet för upphandlingsverksamheten är att göra goda affärer och säkerställa kvalitet i upphandlingarna för bästa möjliga hushållning med kommunala medel. 

Ett exempel är satsningarna på upphandling och inköp av ekologiska livsmedel. Nyköpings kommun hamnade med 42 procent på plats 12 bland 290 kommuner i ekomatsligan 2015. 

Samhällsplaneringen

Just nu pågår olika projekt i Nyköping som ska stödja utvecklingen i Nyköping så att vi får en positiv hållbar tillväxt. Några exempel: Nyköpings nya Projekt Resecentrum planeras för att koppla ihop resandet bättre med tåg, buss, bil och cykel. 

Den fysiska planeringen i kommunen är en nyckelfråga för att minska energianvändningen och klimatpåverkan. En viktig del är att genom byggnaders lokalisering och förhållande till övrig infrastruktur skapa möjligheter till en framtida hållbara livsstil där smarta energi- och transportval underlättas.

Trafik och resor

Vi införde en bättre kollektivtrafik 2010 som ökat antalet resenärer på stadsbussarna med 45 procent fram till 2014. Ju fler invånare vi blir desto viktigare är det att vi utnyttjar våra transportsystem effektivt. Sedan årsskiftet  2015/2016 rullar linjetrafikens gröna bussar fram på förnybara bränslen.

Läs om kommunens arbete för att stödja och utveckla klimatsmarta resval som cykel och buss etc - Trafik och miljö

Avfall och återanvändning 

Återanvändning och återvinning av produkter och material är en viktig del för att uppnå en hållbar utveckling. Våra naturresurer är begränsade och därför viktiga att återanvända för att fler ska uppleva välfärd.

Renhållningen har i uppdrag att sträva högre upp i EU´s avfallstrappa. Det innebär att de ska arbeta med förebyggande åtgärder för att avfall inte ska uppstå och för att stimulera till återanvändning. Det avfall som uppstår ska Renhållningen samla in och se till att det återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Renhållningen ska erbjuda insamlingsmetoder som underlättar för våra medborgare, det ska vara lätt att göra rätt i Nyköpings kommun.

Sedan 2002 har vi samlat in organiska matavfall i kommunen. Matavfallet används för att producera biogas, biogas som sedan kan användas som drivmedel i våra fordon, som dessutom inte ger några koldioxidutsläpp.     

Vatten och hav 

I december 2000 antog EU:s alla medlemsländer det så kallade Vattendirektivet. Vattendirektivet kommer kräva ytterligare en intensifiering av arbetet med vattenfrågor inom Nyköpings kommun. Målet att alla våra vatten ska uppnå god status till 2015, eller senast till år 2027.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-24
Sidansvarig: Sofie Wigerblad