Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Nyköpings kommun kan lämna förslag till kommunfullmäktige. Rättigheten gäller även barn och unga under 18 år.

Hur gör jag om jag vill lämna ett medborgarförslag?

Medborgarförslaget ska lämnas skriftligt och det ska tydligt framgå vad förslaget handlar om. Du måste ange ditt namn och din adress, gärna också telefonnummer och e-postadress så att vi enkelt kan kontakta dig. OBS! - endast ett förslag per blankett.

TIPS! Innan du lämnar ett förslag kan du titta på redan inlämnade medborgarförslag

Du kan lämna förslag på följande sätt

  • Direkt via formulär:

 

Blanketten ovan finns också att hämta i Stadshuset. Vill du inte använda blanketten kan du skriva ditt förslag på vanligt papper, se bara till att du har med de uppgifter som finns på blanketten.

Vad kan ett medborgarförlag handla om?

Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för.

Vad kan ett medborgarförlag inte handla om?

Förslaget kan inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag, eller om något som kommunen inte ansvarar för, till exempel en polisiär fråga.

Jag har en idé men kanske inte riktigt ett
medborgarförslag, hur gör jag då?

Har du synpunkter i mer vardagliga frågor - idéer, beröm eller klagomål kan du lämna en synpunkt. Vi besvarar frågor/synpunkter så snart som möjligt. Svarstiden beror givetvis på frågans/synpunktens art och omfång, men vi har som ambition att inte överskrida 14 dagar.

Vad händer sedan med ditt medborgarförslag?

Vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde beslutas hur medborgarförslaget ska hanteras. Kommunfullmäktige kan besluta att:

  • Väcka ditt medborgarförslag. Medborgarförslaget går därefter vidare för beredning. När beredningen är slutförd tas ärendet upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde. Handlingar finns tillgängliga på sidan med kommunstyrelsens kallelser. Vi får in ungefär 100 medborgarförslag per år, vilket gör att beredningstiden ibland blir ca ett år.  

    Du kommer att få information inför att ditt medborgarförslag ska behandlas i kommunstyrelsen. Om du vill närvara vid sammanträdet kommer du få möjlighet att kort berätta om medborgarförslaget samt svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsens överläggningar är dock inte öppna för allmänheten utan efter sammanträdet får du protokollsutdrag som meddelar vilket beslut som fattades.
  • Omvandla ditt medborgarförslag till synpunkt, om kommunfullmäktige bedömer att förslaget är mer lämpligt att hanteras som synpunkt. Du kommer få ett protokollsutdrag om att detta beslut är fattat av kommunfullmäktige med information om vilken verksamhet som synpunkten är överlämnad till. Därefter kommer verksamheten som synpunkten rör att svara dig. Ambitionen är att svara inom 14 dagar.
  • Avvisa ditt medborgarförslag, om kommunfullmäktige bedömer att förslaget till exempel ligger utanför kommunens ansvar, rör ett individärende eller inte uppfyller kriterierna enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Du kommer få ett protokollsutdrag om att detta beslut är fattat av fullmäktige med information om varför förslaget har avvisats.
  • Hänvisa till ett tidigare svar på ett medborgarförslag, om ditt medborgarförslag överensstämmer med ett förslag som besvarats inom de två senaste åren. Du kommer få ett protokollsutdrag om att detta beslut är fattat av kommunfullmäktige, tillsammans med svaret på det tidigare medborgarförslaget som då även ses som ett svar på ditt medborgarförslag.
  • Inte bereda medborgarförslaget ytterligare, om det som du föreslår i ditt medborgarförslag till exempel redan är genomfört. Du kommer få ett protokollsutdrag om att detta beslut är fattat av kommunfullmäktige med information om varför förslaget inte bereds vidare. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst får läsa eller kopiera den. Kommunen ansvarar för att lämnade personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i Personuppgiftslagen och Personuppgiftsförordningen. 

Kan jag återkalla mitt förslag?

Ja, ett medborgarförslag kan återkallas av förslagsställaren innan det har gått till beslut. Maila kommun@nykoping.se eller kontakta registrator på kommunledningskansliet via telefon så hjälper vi dig.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-15
Sidansvarig: Jenny Åtegård