Vattenskyddsområde

Den här sidan ger information till dig som bor och vistas inom ett vattenskyddsområde. 

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på flera sätt. Därför finns skyddsområden för vattentäkter.

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) förser Nyköping och Oxelösund med vatten och har tagit fram skyddsföreskrifter som gäller för skyddsområdet runt Högåsens vattenverk:

  • Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet, och när det krävs tillstånd eller anmälan.
  • Skyddsföreskrifterna ska förebygga risken för olyckor, samt minska konsekvenserna om en olycka ändå inträffar.

Allmänt

Alla som vistas och verkar inom vattenskyddsområdet ska vara medvetna om vad som gäller och vidta extra försiktighetsåtgärder.

Kemikalier

Om du hanterar eller lagrar sammanlagt mer än 250 liter brandfarligavätskor eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter måste du söka tillstånd hos Miljönämnden. Drivmedel i fordon är undantagna. 

Inomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i utrymme där golvet är tätt och saknar golvbrunnar. Utomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i tät invallning/dubbelmantling som rymmer hela den lagrade volymen. Invallningen ska ha nederbördsskydd.

Skyltning

På platser där du hanterar kemikalier längre än 6 månader eller där flera hanterar produkten (till exempel tankning) ska en skylt ange att det sker inom ett vattenskyddsområde.

Maskiner och arbetsfordon

Ställ inte upp dina maskiner närmare än 50 meter från dricksvattenbrunnar eller vattendrag. Om du gör en ny uppställningsplats måste den bestå av en tät yta, till exempel asfalt, och vara invallad så att eventuella föroreningar inte kan nå marken runt omkring. Du ska även ha saneringsutrustning (till exempel absorptionsmedel) i fordonet ifall det inträffar ett läckage. Om du behöver tanka eller hantera någon kemikalie, måste du tänka på att skydda marken så att inte spill förorenar den.

Fordonstvätt

Fordonstvätt med tvättmedel och avfettningsmedel får enbart ske på spolplatta med efterföljande höggradig rening.

Cisterner

Särskilda regler gäller för cisterner, exempelvis invallning eller dubbelmantling.

Mer information finns i faktablad hos Nyköpings kommun ”Cisterner ovan och under mark”.

Avfallhantering, tippning

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor är förbjudet. Snö från områden utanför vattenskyddsområdet får inte läggas upp inom vattenskyddsområdet.

Avlopp

Befintliga avlopp behöver uppfylla kraven enligt ”hög skyddsnivå”. Nya avlopp inom primär skyddszon är förbjudna. Avlopp som läggs inom sekundär zon måste uppfylla kraven enligt ”hög skyddsnivå”, vilket innebär att inte alla avloppslösningar är tillåtna. Ta kontakt med kommunens  Miljöenhet så får du veta mer.

Upplag

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. För permanenta lager av timmer, flis eller likvärdiga produkter krävs tillstånd.

Tillfälliga upplag

För tillfälliga upplag av bark, timmer och flis i samband med normal avverkning som ska ligga mindre än en avverkningssäsong (1år) behövs inget tillstånd.

Väghållning

För användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt krävs tillstånd. Ta kontakt med kommunens Miljöenhet så får du veta mer.

Schaktning med mera

När du ska gräva, schakta eller bygga om ett hus, tänk på att det finns särskilda regler för detta inom vattenskyddsområdet. Det kan krävas tillstånd. Ta kontakt med kommunens Miljöenhet så får du veta mer.

Pålning, spontning, underjordsarbeten, borrning

Tillstånd krävs för pålning, spontning, underjordsarbeten och borrning. Ta kontakt med kommunens Miljöenhet så får du veta mer.

Värmepumpar och andra energianläggningar

Lagring eller utvinning av energi ur mark och vatten är förbjudet inom primär skyddszon, och det krävs tillstånd av kommunens Miljöenhet för att installera berg- och jordvärme inom sekundär skyddszon.

Information

Fastighetsägare informerar hyresgäster och arrendatorer om skyddsområdet och skyddsföreskrifterna. Informationsskyltar finns uppsatta vid vägar som leder in eller genom vattenskyddsområde.

Om en olycka inträffar
Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för att yt- eller grundvattnet förorenas ska du anmäla detta omedelbart på telefon 112 till räddningstjänsten. Du ska även kontakta kommunens Miljöenhet.

Ansökan

Tillstånd söks av Miljöenheten i Nyköpings kommun. Blanketter kan fås från Samhällsbyggnadsenheten eller laddas hem från Nyköpings kommuns webbplats för e-tjänster. En avgift tas ut för handläggning av ärendet.

Mer information

Till höger på den här sidan hittar du skyddsföreskrifterna i sin helhet och kartor över skyddsområdet.

Du kan också nå oss via kommunens växel på tfn: 0155– 24 80 00, fråga efter NOVF (Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund).

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm