Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Frågor och svar om kustledningen

Frågorna kommer bland annat från informationsmöten och enskilda samtal från fastighetsägare. Vi fyller på listan löpande.

Varför pausar ni i Ånga?

Vi har projekterat resterande del från Ånga till Vålarö och verksamhetsområde Vålarö, och konstaterar att det är längre sträckor än tidigare beräknat och därmed mer kostsamt. Det är många prioriteringar i kommunen och flera projekt som pågår, rekommendationen är därför att inte fortsätta bygga just nu. Beslutet nu utesluter dock inte att ledningen inte kommer att dras hela vägen fram i framtiden.

Jag har planerat att bygga ut i Vålarö, hur gör jag nu? 

Man får bygga om man har en godkänd anläggning för VA. Är du osäker på om ditt enskilda avlopp är godkänt är du välkommen att ta kontakt med Miljöenheten som arbetar på nämndens uppdrag.

Men om ledningen kommer om några år, får jag tillbaka pengarna för mitt avlopp då?

Ja, Nyköpings kommun kommer att ersätta fastighetsägare med nyare enskilda avlopp genom inlösen av deras anläggningar. Kommunen kommer att bedöma och värdera anläggningarna utifrån en beräkningsmall som avgör hur många år din anläggning får vara för att du ska få ersättning för den. Det gäller för avlopp som är max tio år gamla.

 

Varför bygger kommunen en ny kustledning? 

Det finns flera orsaker. För det första har vi en kustmiljö som inte mår bra idag. EU:s vattendirektiv som kommunen också måste följa ställer allt hårdare krav på att vi förbättrar statusen på våra sjöar och vattendrag.

Alltfler väljer att bosätta sig permanent i sina fritidshus. Kommunen ser positivt på det under förutsättning att vi gemensamt också värnar om natur- och kulturvärden.

Kusten erbjuder både rekreation och en vacker och trivsam boendemiljö. Men många vill ha en högre standard i kök och badrum, eller bygga ut sina hus. En förutsättning för det är en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

Vad innebär det för mig som fastighetsägare med en kommunal VA-ledning?

Det innebär att du får möjlighet till rent vatten och ett godkänt avlopp.  Det ger i vissa fall också en möjlighet att bygga ut och bygga nytt utan negativ påverkan på miljön.

Hur påverkar den nya kustledningen miljön?

En ny kustledning innebär att många fastigheter som idag har enskilda avlopp kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Det finns många äldre avlopp utmed kusten som inte lever upp till dagens krav på rening. Näringsämnen från dessa utsläpp innebär i dagsläget en belastning på Östersjöns vatten som leder till övergödning. Hög belastning från avloppen innebär också en risk för människors hälsa om det tränger in i enskilda brunnar.

Varför är anslutningen obligatorisk i vissa områden och inte i andra?

Kommunen har pekat ut ett antal områden där bebyggelsen är så pass omfattande att det är meningsfullt att skapa ett nytt verksamhetsområde. Parallellt med kustledningsprojektet tar kommunen nu fram en så kallad VA-plan, där vi utreder fler möjliga verksamhetsområden efter att kustledningen är byggd.

Vad är ett verksamhetsområde?

Verksamhetsområde kallas det avgränsade område där kommunen har bestämt att det ska finnas allmän, d v s kommunal, vatten- och avloppsförsörjning. Där har både kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter. Kommunen har skyldighet att bygga ut och förvalta ledningsnätet men har också rätt att ta betalt av abonnenterna för det.

Förslag till verksamhetsområden har satts efter definintionen av ett område som ska vara samlad bebyggelse i ett större sammanhang. Beslut om verksamhetsområde tas i närhet till byggstart.

Är jag tvungen att ansluta mig till det nya VA-systemet?

Nej. Men om din fastighet ligger inom ett blivande verksamhetsområde kommer du att få betala en obligatorisk anläggningsavgift i samband med att kommunen bildar verksamhetsområdet, oavsett om du ansluter dig eller inte.

Om du har en fastighet utanför ett blivande verksamhetsområde behöver du inte ansluta dig, så länge ditt nuvarande avlopp är godkänt. Se även nästa fråga.

Jag har ett enskilt avlopp idag på en fastighet som ligger inom ett blivande verksamhetsområde. Behöver jag byta avloppet innan kustledningen är klar?

Det är Miljönämnden som inventerar och godkänner enskilda avlopp. De avvaktar med att inventera befintliga enskilda avlopp tills att fastighetsägarna utmed kusten har möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt är du välkommen att ta kontakt med Miljöenheten som arbetar på nämndens uppdrag.

Jag har nyligen investerat i ett enskilt avlopp. Kan jag få ersättning när jag ansluter till kommunala nätet?

Ja, kommunen kommer att ersätta fastighetsägare med nyare enskilda avlopp genom inlösen av deras anläggningar. Kommunen kommer att bedöma och värdera anläggningarna utifrån en beräkningsmall  Mallen avgör hur många år din anläggning får vara för att du ska få ersättning för den.

Vi har redan en samfällighet och en anläggning inom ett blivande verksamhetsområde. Ska vi ansluta oss enskilt eller som samfällighet?

Inom ett verksamhetsområde ansluter sig varje fastighet för sig och kommunen tar över den befintliga anläggningen från samfälligheten. 

Får varje verksamhetsområde samma anläggningsavgift?

Nej, det kan bli olika särtaxor för olika verksamhetsområden. Det beror på att kommunens kostnad för att bygga ledningarna kan variera mellan områdena.

Vad kostar det att ansluta sig i ett verksamhetsområde?

Utöver den normala anslutningsavgiften tillkommer särtaxa. Kommunens kostnad för att bygga ledningen utmed kusten blir högre än vanligt och de som ansluter sig kommer att få betala en särtaxa. Storleken på särtaxan baseras på hur dyrt det blir att bygga ledningen.

Bekostar kommunen min ledning på tomten?

-Nej, kommunen gräver fram till en halvmeter från tomtgräns.

Kan kommunen hjälpa till med projekteringen?

Nej, vi har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med projekteringen men det kan vara lönsamt för dig som fastighetsägare att samordna projekteringen med dina grannar.

Vem bestämmer var min anslutningspunkten till ledningen ska vara?

Det är kommunen som tar det beslutet. Men vi samråder alltid på förhand med dig som fastighetsägare så för att nå en så bra lösning som möjligt.

Kan vi beställa tjänster på vår egen tomt av kommunens maskiner när de ändå är ute och gräver?

Nej, kommunens maskiner och arbetslag kommer att gräva för den stora överföringsledningen och inom varje verksamhetsområde en halvmeter fram till tomtgräns. De markarbeten som behövs på egna fastigheten måste du som fastighetsägare beställa av annan entreprenör om du inte gör det själv. Gå om möjligt samman med grannarna och samordna dessa arbeten.

Vilken teknisk lösning ska användas för spillvattenanläggningen. Självfall hela vägen ut till anslutningspunkten eller tryckavlopp?

Det kan bli båda alternativen beroende på lokala förhållanden på platser med höjder, varierade markförhållanden etcetera. Vi kommer att meddela i god tid vilken teknik som ni ska använda.

Kommer framtida fastigheter utmed sträckan att vara med och betala ledningen?

När vi beräknar särtaxan tar vi hänsyn till den nybyggnation inom området som vi antar kan ske inom en tioårsperiod. Ser vi att det inte kommer att tillkomma någon bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga fastigheterna.

Hur anmäler jag intresse för att ansluta mig?

Kontakta Nyköping Vatten.

Dras det fiberkabel för bredband tillsammans med nya ledningen?

När vi gräver för överföringsledningen lägger vi samtidigt ett ” tomrör” så att Gästabudsstaden sedan ska kunna dra bredband längs sträckan.

Kommer ni att bygga cykelväg när ni ändå bygger ut ledningen?

Det finns inget beslut på det i dagsläget men kommunen ser alltid över möjligheten till gång- och cykelvägar i samband med att vi planerar utbyggnad av områden. Vill du veta mer om framtidsplanerna för kusten, kontakta gärna Henrik Haugness, chef för Plan- och naturenheten på Samhällsbyggnad, 0155-24 89 91.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-02-09
Sidansvarig: Tekniska divisionen