Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ny kustledning

Nyköpings kommun bygger en ny vatten- och avloppsledning längs kusten för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra kustmiljön. 

På Kommunstyrelsens möte den 27 april 2015 beslutades att ledningen skulle göra paus i Ånga och avvakta fortsättning mot Vålarö. 

I beslutet ingick att en avstämning skulle göras senare under året efter en projektering av projektets vidare drift. En sådan avstämning gjordes på kommunstyrelsens möte den 25 januari.

Projekteringen pekar på att kommunen inte kan rymma en fortsatt utbyggnad inom investeringsramarna. En paus i Ånga är alltså det besked som gäller.

– Under resten av denna mandatperiod måste vi prioritera investeringar inför Ostlänken och ombyggnation av skolor, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström.

Bakgrund

Byggnationen av den nya vatten- och avloppsledningen påbörjades i april 2013 med start i Sjösa.

Det ger möjlighet till en kommunal VA-anslutning genom verksamhetsområde, samfällighet eller enskild anslutning längs sträckan Sjösa-Vålarö. Föreslagna verksamhetsområden 2013 var Horn, Brannebol och Vålarö, samt utökat verksamhetsområde i Sjösa.

I projektet med den nya VA-ledningen är miljön en vinnare. Utmed kusten finns idag flera äldre avlopp som inte lever upp till kraven om rening och har problem med saltvatteninträngning i sina brunnar. Den nya kustledningen minskar utsläppen och förbättrar vattenkvaliteten. Det gör det också möjligt att etablera nya bostäder utmed kusten.
 

Projektstatus

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-02-09
Sidansvarig: Tekniska divisionen
Mer info

 
NYHETSBREV
Är du intresserad av att få nyhetsbrev om nya kustledningen. 

Anmäl dig här:
tekniska.divisionen@nykoping.se

Här hittar du tidigare nyhetsbrev

Nu gräver vi i Brannebol.
Nu pågår schaktarbete i Brannebol. Arbetet pågår med montering av pumpstationer och ledningsdragning.  

 
BYGGINFORMATION
Den nya kustledningen byggs i egen regi av Nyköpings kommun

Byggtid: 
April 2013 - i Ånga våren 2016.

Storlek/yta:
Till Ånga cirka 12 km lång överförings- och vatten- och vattenledning.