Avfallskvarnar rekommenderas inte

Avfallskvarnar som ansluts till en fastighets avlopp orsakar ofta frågor till kommunen. Utbudet av avfallskvarnar har ökat, frågan har därför åter aktualiserats och Nyköpings kommun vill av den anledningen informera om vad som gäller.

Om du har kommunalt avlopp

Det krävs tillstånd från kommunen att installera avfallskvarn om den aktuella fastigheten är ansluten till det kommunala avloppet. Nyköpings kommun beviljar i regel inte sådant tillstånd. Det beror på att avloppsvattnets sammansättning påverkas och det i sin tur gör att avloppsreningsverken inte fungerar som de ska. Ledningsnätet är inte anpassat för matavfall i spillvattnet, därför kan en avfallskvarn medföra dålig självrensning i ledningsnätet samt orsaka igensättning, nedbrytning och luktproblem. 

Om du har enskilt avlopp

Vill du installera avfallskvarn med anslutning till enskilt avlopp måste du anmäla ändring av avloppsanordning till miljönämnden.Vi avråder dock från att installera avfallskvarnar eftersom avloppsslammets sammansättning kan försvåra tömningen av fastighetens slamavskiljare. Det kan ge höjda avgifter för abonnenter som har slamtömning. En avfallskvarn kan även påverka avloppsanläggningens prestanda och livslängd negativt.

Påsar för matavfall

I Nyköpings kommun ska matavfall sorteras i bruna avfallspåsar eller i biopåsar som är tillverkad av nedbrytningsbar plast. Innehållet återvinns och blir till biogas och biogödsel.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-18
Sidansvarig: Anna Alm