Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Avgifter

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar.

Villaägare betalar: 

  • En fast avgift för vatten och avlopp 2 729 kronor per år.
  • En rörlig avgift för vatten och avlopp 30,44 kronor per kubikmeter.
  • En fast avgift för dagvattengata/dagvattenfastighet 466 kronor per år.

Taxan gäller från den 1 januari 2017,  Alla avgifter är inklusive moms

Höjning av VA-taxan

För att säkra ett rent och gott dricksvatten och minska antalet vattenläckor
höjde Nyköpings kommun taxan för vatten och avlopp från årsskiftet med 10%.

Nyköpings kommun har, liksom många andra kommuner i Sverige, en åldrande VA-anläggning och gamla ledningsnät måste bytas ut mot nya.

Klimatförändringar  och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Den innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt. 

För att kunna erbjuda hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten även i framtiden, kommer anpassningar att bli nödvändiga. Det är viktigt för oss att långsiktigt arbeta för ett hållbart samhälle. Genom att underhålla och förnya våra vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät får vi långsiktigt lägre kostnader och står bättre rustade för framtiden 

Enligt vattentjänstlagen ska VA-ekonomin vara självfinansierad. Finansieringen sker genom avgiftsuttag (VA taxa) från alla som ansluts till och brukar den allmänna VA-anläggningen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-12-28
Sidansvarig: Anna Merelius Alm