Avgifter

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

Ett normalförbrukande hushåll fakturas fyra gånger per år. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar.

Villaägare betalar: 

  • En fast avgift för vatten och avlopp 2 811 kronor per år.
  • En rörlig avgift för vatten och avlopp 31,35 kronor per kubikmeter.
  • En fast avgift för dagvattengata/dagvattenfastighet 480 kronor per år.

Taxan gäller från den 1 januari 2018,  Alla avgifter är inklusive moms

Höjning av VA-taxan

För att säkra ett rent och gott dricksvatten och minska antalet vattenläckor
höjdes taxan för vatten och avlopp från årsskiftet med 3%.

Nyköpings kommun har, liksom många andra kommuner i Sverige, en åldrande VA-anläggning och gamla ledningsnät måste bytas ut mot nya.

Klimatförändringar  och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Den innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt. 

För att kunna erbjuda hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten även i framtiden, kommer anpassningar att bli nödvändiga. Det är viktigt för oss att långsiktigt arbeta för ett hållbart samhälle. Genom att underhålla och förnya våra vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät får vi långsiktigt lägre kostnader och står bättre rustade för framtiden 

Enligt vattentjänstlagen ska VA-ekonomin vara självfinansierad. Finansieringen sker genom avgiftsuttag (VA taxa) från alla som ansluts till och brukar den allmänna VA-anläggningen.

Om du ska flytta

Ska du sälja eller köpa en fastighet? Glöm inte att anmäla ägarbytet till kommunen. Här finns information om hur du gör det.

Kan jag få reducerad av vattenavgift då det blir störningar i vattnenleveransen?

Våra rättigheter och skyldigheter regleras i ABVA. Vi har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen vid till exempel reparation av vattenledningar. Reduktion på grund av begränsning av vattenleveransen ges ej.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-24
Sidansvarig: Anna Alm