Ny skola och förskola i Stigtomta

Stigtomta växer och nu byggs en ny och modern skola och förskola, som möter dagens behov på ett bättre sätt. På den nya skolan samlas allt i en byggnad istället för som idag, i flera byggnader. Byggnaden får också en större kapacitet och kan därmed ta emot fler elever.

Nu är taket på plats

Nu är taket på plats på den nya skolan och förskolan. Storleken på den nya byggnaden är påtaglig och man får en känsla för hur det kommer att se ut när allt är klar. Arbetet med att resa stommen, pålningsarbetet och gjutning av grunden har gått bra. 

Ökad tung byggtrafik och aktivitet

När arbetet med stommen började och resten av byggnaden sker, kommer fler leverenser att komma till platsen. Fler personer arbetar också på platsen. Byggtrafiken och persontrafiken till och runt skolområdet kommer att vara fortsatt hög. Vi tänker på säkerheten och försöker minska störningarna så gott det går. 

Bakgrund

Den 6 mars tog Kommunstyrelsen beslut om att bevilja 189 mnkr kronor för nybyggnation av Stigtomta skola, förskola och bibliotek. Bygget började med rivning av de gamla byggnaderna i slutet av mars 2017.

Tidigare har Kommunstyrelsen beslutat att ge Barn- Utbildning och Kultur i uppdrag att utreda placering av ny förskola och skola samt ta fram ett lokalbehovsprogram i samråd med Tekniska divisionen. Tekniska divisonen har haft i uppdrag att projektera, upphandla och nu bygga den nya byggnaden. 

En ny byggnad utformas för en F-6 skola, förskola samt ett bibliotek med mertidsöppet för allmänheten. I bygganden kommer det finnas ett eget tillagningskök. Bygganden kommer ha plats för 420 skolelever och 120 förskolebarn. Gula villan och tillhörande förråd kommer att bevaras. Skolskogen kommer också att bevaras.

Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Frågor och svar om projektet

Vad händer nu? 
Upphandlingsskedet är avslutat och Kommunstyrelsen har den 6 mars 2017 beviljat ekonomiska medel. 

I slutet av mars 2017 etablerade sig entreprenören Skanska Sverige AB  vid skolan med bodar och arbetsområdet stängslades in. Den 7 april togs ett symbolisk första släggtag med barn och elever på skolan och förskolan. Den 18 april startade rivningsarbetet på allvar med yttre rivning av de gamla lokalerna. Under sommaren 2017 har markarbeten och pålning gjorts. Därefter har grunden gjutits. I mitten av november började arbetet med att resa stommen och bygga upp väggar och tak. Taket låg på plats under vecka 10 2018 och det invändiga arbetet började med en gång.

I april 2017 togs den nya gång- och cykelbana utmed Skolvägen i bruk. Det har även grävts ner en ny VA-anläggning till skolan i samband med vägarbetet. 

 

Hur ska trafiken fungera under byggtiden?

Från den 18 april 2017 blir lösningen som följer,se även karta via denna länk:
Observera att det kan komma förändringar under byggtiden som löper till 2019.  

  • Skolvägen enkelriktas efter bygginfarten och trafiken leds om via Elvägen och Bärbovägen. Byggtrafiken kommer därmed att köra ut direkt mot Nykyrkavägen.
  • Gångtrafik förbjuds längs Skolvägen in från Nykyrkavägen. Detta för att separera barn och övrig trafik så mycket som möjligt.
  • En ny av- och påstigningsplats ordnas utefter Skolvägen - se gul markering på kartan.
  • Parkering, taxirefug och vändplats finns vid skolan.

    Se även karta. 

Var ska byggnaden placeras?
Skola och förskola kommer att placeras på samma mark som nuvarande skola.

Vad händer med idrottshallen?
Det finns än så länge inget beslutat om den befintliga idrottshallen. Fotbollsplanen behålls som den är och enligt ny detaljplan kommer den att användas som idrottsplats. Kommunstyrelsen har den 6 mars 2017 gett Tekniska divisionen  i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för renovering av den befintliga idrottshallen.

Var sker undervisning under byggnadstiden?
Undervisningen kommer att ske i D-huset samt i nya paviljonger som är placerade på grusplanen.

 

Projektstatusen är nu byggnation 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-15
Sidansvarig: Peter Gärdin
Mer info

Arkitekt:

Carlstedt arkitekter 

Storlek/yta

Ca 7000 kvm

Tidplan:

Gamla skolbyggnader rivs fram till och med juni 2017. Skolbyggnaden klar våren 2019
Utemiljön klar hösten 2019 

Stigtomta skolas webbplats

Följ bygget live - Skanskas webbkamera