Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Så här berörs Nyköpings kommun

Ostlänken kommer att göra det lättare och snabbare att resa mellan exempelvis Stockholm och Nyköping. Den gör det möjligt för fler att enkelt pendla till och från arbete med ett miljövänligt alternativ.

Ostlänken gör att fler städer kan nås med kortare restid

Ostlänken kommer att medföra förbättrade kommunikationer både norrut och söderut från Nyköping med en ny bana med förbättrad tillförlitlighet.

Ostlänken ger nya förutsättningar för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom förkortad restid, tätare trafik, ökad tillförlitlighet samt att fler städer kan nås med kortare restid. Ostlänken kommer även att förbinda Sveriges tredje största utrikesflygplats med Stockholm och Arlanda och skapa potential för fler resenärer och företag på Stockholm Skavsta flygplats.

Kommunens attraktionskraft ökar

Ostlänken är även ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt genom att den stärker kommunens attraktivitet för bostäder och företagande. Det bedöms bidra till ökad befolkning och bostadsbyggande.

Ökad tillgänglighet till Stockholmsregionen och Östergötland innebär att Nyköping blir mer attraktivt för företag och nya invånare samt att arbetsmarknadsregionen vidgas ytterligare. För att möta utmaningen har kommunen pekat ut järnvägen som strategisk viktig i gällande översiktsplan men arbetar även med en fördjupad översiktplan för staden för att kunna fortsätta växa.

Stadsplanering med hänsyn till Ostlänken

Kommunen arbetar med att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping, förtätning av stadskärnan samt utveckling av nya bostadsområden. Läs mer om översiktsplanering i länkarna till höger. Länkar till information om resecentrumen finns längst ner på sidan.

Nyköpings kommuns roll och ansvar

Nyköpings kommun har så kallat planmonopol. Därmed är kommunen den enda som kan besluta om en ny eller ändrad detaljplan, där det krävs. Det är en viktig process i arbetet med en järnvägsplan där järnvägsplanen och detaljplaner måste hanteras parallellt. Kommunen godkänner också bygglov och har tillsyn över miljöfrågorna under projektets gång. Kommunen har även en viktig roll kring natur-, kultur, miljö- och frilufsfrågor som beröras av järnvägen.

Kommunen agerar även som remissinstans i alla delar och granskar de underlag som Trafikverket tar fram under processens gång.

Mer information

 Vanliga frågor och svar om Ostlänken

 Områdesinformation Nyköping

 Trafikverket bygger järnvägen

 Resecentrum i Nyköping och resecentrum på Skavsta

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-08
Sidansvarig: Christian Udin