Vida 1:1

Ändring av detaljplan för del av Vida 1:1, Bergshammar

En ändring av detaljplan används för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att göra en ny plan. Planområdet för "Detaljplan för del av Vida 1:1" är ca 37,5 hektar stort och innehåller flera olika markanvändningar. Den del av planen som berörs av ändringen är planlagd för industri, kontor, handel och bilservice. Ändringen innebär att de specifika gestaltningsbestämmelserna för området tas bort i den norraste delen av planområdet, mot E4:an, och ersätts med en generell bestämmelse att "Bebyggelsen ska hålla en god arkitektonisk kvalitet i form och materialval". Detta för att skapa större flexibilitet för verksamheternas utformning.

Påverkan på närliggande riksintresse för kulturmiljö bedöms inte som för stor eftersom planområdet ligger utanför områdena för riksintresse och bebyggelsen kan avläsas som en del av Nyköpingsbro som avviker från odlingslandskapets bebyggelse. Påverkan på byggnadsminnet Vida gård inom planområdet bedöms också som liten då industriområdet intill gården inte ändras.

Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (i vilken Bergshammar ingår) anger: "För att kunna attrahera nya företagsetableringar har kommunen en hög planberedskap med flera arbetsplatsområden för industri, handel och kontor. En målsättning är att kunna erbjuda flera alternativa lägen för företag som vill etablera sig i Nyköping."  

Diarienr. BTN17/19

Detaljplanen antogs i bygg- och tekniknämnden den 19 december 2017 och vann lagakraft 16 januari 2018. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-25
Sidansvarig: Sofia Buhrgard