Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nälberga 1:262 mfl, Tystberga

TW Cooperation har kommit in med en planbeskedsansökan för bland annat fastigheten Nälberga 1:262 i Tystberga. Den 29 september tog bygg- och tekniknämnden beslut om att planarbete från inledas.

Syftet med denna detaljplan är att göra en ändring genom tillägg. Syftet är att öka exploateringsgrad och därmed ge möjlighet till att även bygga radhus inom planområdet. Markanvändningen är bostäder och detta kommer inte att ändras. Det är viktigt att den nya bebyggelsen harmonierar med de befintliga småhusen. De nya husens fasader ska vara rödfärgade, det ska vara sadeltak med takbeläggning av rött tegel samt fasaderna ska delas upp i enheter och/eller förskjutas.

Bedömningen är att det inte medför någon betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Den följer intensionerna i kommunens översiktsplan. 

Detaljplanen var på samråd under perioden 7 september till 5 oktober. Synpunkterna är sammanfattade och bemötta i samrådsredogörelsen. Efter inkomna synpunkter har planförslaget reviderats inför granskningen.

Diarienr. BTN17/41

Detaljplanen är på granskning mellan 14 november till 28 november 2017.

Namn/organisation/företag:
Telefon:
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post:
Synpunkter på förslaget:
Dina synpunkter på förslaget
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-14
Sidansvarig: Sofia Bergqvist