Sågaren 6 mfl

Björnbäckens fastighets AB inkom augusti 2016 med en begäran om planbesked för fastigheterna Sågaren 6 o 9.

Syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation på fastigheten och för centrumlokaler för en levande bottenvåning. Syftet är även att möjliggöra en samordning av boendeparkeringar inom planområdet för den planerade bostadsbyggnation på denna plats och för den inom fastigheten Rättstjänaren 9.  Bygg- och tekniknämnden beslutade i januari 2017 att planarbetet får inledas. 

Nyköpings kommun är markägare till fastigheterna Sågaren 6 o 9 och avser skriva markanvisningsavtal med Björnbäckens fastighets AB.

Inkommet förslag i ansökan avviker från gällande detaljplan bland annat avseende höjd och en planändring är därför nödvändig.

Ansökan bedöms överensstämma med intentionerna i Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (2013).

Planförslaget innebär en nybyggnation av ca 50 lägenheter i mellan 4-7 våningar med ett underjordiskt garage för boende med ett antal parkeringar ämnade för allmänheten. I bebyggelsens västra del möjliggörs för handel i bottenvåningen.

För att lätta upp den långa byggnaden samt för att anpassa den till omgivningen delas volymen upp i olika byggnadskroppar med varierad höjd och uttryck. En variation i fasadens djup med bland annat burspråk och indragna entréer är viktigt för att undvika en lång och monoton fasad. Den översta våningen föreslås vara indragen. I väster mot Landstingsparken föreslås byggnaden bli något högre där den karaktäristiska gaveln riktas mot centrum och Repslagaregatan. I botten på denna byggnadsdel ryms lokaler för handel och kontor. Två lägre byggnadsvolymer fungerar som länkar mellan de två huskropparna och till befintligt hus utmed Västra Trädgårdsgatan där även infarten till parkeringsgaraget är förlagd. Bostadsentréer planeras både från gatan och från gård. 

Diarienr: BTN 16/60

Status i planarbetet:

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 5 september till 3 oktober 2017.

Namn/organisation/företag:
Telefon:
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post:
Synpunkter på förslaget:
Dina synpunkter på förslaget
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-06
Sidansvarig: Sara Rangensjö