Bostadsförsörjningsstrategi

Bostadsförsörjningsstrategin för Nyköpings kommun beskriver kommunens mål och ambitioner med planeringen av framtidens bostäder.

Bostadsförsörjningsstrategi

Det övergripande målet för bostadsförsörjningsstrategin är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Strategiska områden för att nå det övergripande målet är nybyggnation, utveckling av bostadsbeståndet och bostäder till särskilda grupper. För varje strategiskt område finns delmål som bidrar till att det strategiska målet för respektive område nås. Strategin ska följas upp årligen i januari och aktualitetsprövas vartannat år.

Strategin består av tre delar:

  • Nulägesbeskrivning med behovsanalys
  • Strategidokument
  • Handlingsplan

Så ska strategin användas

Strategin har två huvudsyften. Den ska vara ett styrinstrument för tjänstemän och politiker i frågor som rör bostadsplanering och ett informationsmaterial till olika intressenter på bostadsmarknaden.

Ansvar för bostadsplanering

Varje kommun har enligt lagen ansvar för att planera bostadsförsörjningen så att olika grupper i samhället har tillgång till bra bostäder. Mål och riktlinjer för planeringen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
Bostadsförsörjningsstrategin för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige hösten 2016. Strategin ersätter det tidigare bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2011.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-07
Sidansvarig: Annica Nilsson