Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Utredning av skydd av del av kommunens havsinnehav

1 juli 2013

Kommunstyrelsen har efter gjorda inventeringar gett Plan- och naturenheten, Samhällsbyggnad, i uppdrag att utreda skyddsform, avgränsning av område som ska ingå och kostnader för formellt skydd av det värdefulla området vid Örstigsnäs och Strandstuviken samt rapportera till kommunstyrelsen.

Rekreationsmöjligheter i marin miljö

Våra grunda marina miljöer är oftast de som är mest attraktiva för oss människor, såväl för rekreation som för boende och verksamheter. Närheten till kust och skärgård är ett av Nyköping kommuns allra tyngsta argument för att locka såväl turister som nya kommuninvånare. Orörda marina miljöer kan bidra till att öka kommunens attraktivitet. 

Uppdrag: utreda möjligheterna för marint reservat

Kommunen anser att det finns flera goda skäl för att ett eventuellt kommunalt marint naturreservat bör utredas. För att genomföra detta uppdrag har kommunekologerna gjort inventering och bedömning av kommunens havsinnehav.

I uppdraget specificerades vilka områden som är aktuella för fortsatt utredning. I nedanstående områden ska en värdering av områdenas lämplighet och biologiska värden beskrivas, innan ett eventuellt beslut om reservatsbildning tas. 

  • Kungstorp 2:4 och del av Nävekvarn 5:2
  • Örstigsnäs 1:1
  • Sjösa 1:2
  • Svärta gård 1:2
  • Svärdsklova 2:1 och Valsta 3:17 

Inventering påbörjades 2012 och avslutades 2013

Under 2012 gjordes förundersökningar i fält för att fastställa vilka områden man skulle inventera vidare för att utreda lämpligheten för att bilda marint naturreservat.

Under sommaren 2013 kartlade och bedömde marina konsulter från Norrköping de utvalda områdena. Av resultatet av inventeringen framgår att Strandstugeviken och Snäckviken är av nationellt värde för naturvården. Andra värdefulla områden är Ångviken och grundområden norr om Krokholmen samt Grundområde kring Hertigö och Mårdsholmarna som bedömdes vara av regionalt värde för naturvården.

Inventeringen under 2012 innebar även dokumentation i form av bilder och filmer. Nedan följer några exempel av dokumentationen. 

Rapporter

Rapport - Hornsviken, Ångaviken 2013-12-20

Rapport - Inre Marsviken 2013-12-20

Rapport - Strandstugeviken, Långskär, Hertigö m fl 2013-12-20

Bilder

Stora MårdsholmenSträfse (Chara sp.) vid Stora Mårdsholmen. Sträfsen växer på grunda skyddade bottnar i Östersjön. De saknar liksom andra alger rötter, men förankrar sig i de mjuka sedimentbottnarna med rotliknande rhizoider. Ofta bildar sträfse-arterna täta mattor där vattnet ovan blir kristallklart eftersom algerna utsöndrar substanser som hämmar tillväxt av planktonalger.

Långskär

Långvassen

Skäret

 

Blåstång (Fucus vesiculosus) i Långeuddsviken vid Långskär. Blåstången är Östersjöns viktigaste fleråriga strukturbildande alg. Den är viktig för många andra organismer som levnadssubstrat eller gömslen. Namnet blåstång, kommer från de tydligt luftfyllda flytblåsor som håller algen flytande, vilket ger en ökad fotosyntes.

 

 

Betande dammsnäcka vid Långvassen på Arnö

 

 

 

 

Blommande borstnate vid Skäret i Nävekvarn

Skäret 

 

 

 

Skärgårdskänsla och rester efter bränd vid Hertigö.

 

 

 

Filmer

Söder om Svärdsklova äger Nyköpings kommun en liten bit Östersjön på cirka 340 ha med ett flertal öar i varierande storlekar. De största är Hertigö, Krokholmen, Stora och Lilla Mårdsholmen, Husvarpen, Stora Kampåsen, Asken och Öklubben. Intill de flikigaste öarna bildas grunda vikar med bra förhållanden för både undervattenväxter, fisk och andra djur.
När man snorklar vid Stora Mårdsholmen sydöstra sida kan man se hela skogar av borstnate som blir perfekta gömställen för småfisken. Här finns även ålnate, axslinga, hjulmöja, blåstång och sträfse. På den fina sandbottnen finns skal av hjärtmussla, östersjömussla och blåmussla. Under sommaren låter Nyköpings kommun undersöka vattenvegetationen i området för en utredning inför eventuell skydd som marint reservat.

 

Långskär är en 30 ha stor ö som ägs av Nyköpings kommun. På öns södra sida finns en vik, Långeuddsviken, där blåstången breder ut sig friskt längs med bergkanterna.
Blåstången är viktig för många andra organismer som levnadssubstrat och gömsle. Namnet blåstång kommer från de tydligt luftfyllda flytblåsor som håller algen flytande, vilket ger en ökad fotosyntes. 
Under sommaren låter Nyköpings kommun undersöka vattenvegetationen i området för en utredning inför eventuell skydd som marint reservat.


Vid den kommunala badplatsen vid Västra Kovik är det lätt att ta sig ner i det klara vattnet och snorkla. Förutom fina blåstångsbälten längs med bergkanterna kan man upptäcka bandnate och olika arter av sträfse som växer på den sandiga bottnen. Västra Kovik är privatägd.

Mer information och kontakt

Kontakta gärna oss om du har några frågor om vårt arbete med att inventera kommunens havsinnehav samt utredningen om eventuellt marint naturreservat.


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-06
Sidansvarig: Per Skyllberg