Det här har hänt i projekt blåstruktur

30 november 2011

Pågående 2016: Flera åtgärder påbörjade och slutförda i Åtgärder för blåstruktur i Nyköpings tätort.

Åtgärder påbörjas, genomförs och avslutas under hand. Februari 2016 har 42 av 70 föreslagna åtgärder påbörjats varav 10 är avslutade.

2016: Uppdrag att ta fram åtgärdsplan för Nyköpingsån.

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun har gett avdelning Samhällsbyggnad i uppdrag att i samverkan med Nyköpings Vattenkraft AB ta fram en åtgärdsplan för att uppnå god biologisk mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för vattensport i Nyköpingsån. Detta i förening med miljöriktig elkraftsproduktion.

Arbetet är igångsatt och Samhällsbyggnad ska rapportera ett slutgiltigt förslag till kommunstyrelsen senast december 2016.

Vår/höst 2014: Åtgärder för blåstruktur i Nyköpings tätort framtagna och påbörjade.

Förslag till åtgärder för att nå målen för blåstrukturen har tagits fram i en kommunövergripande arbetsgrupp. December 2014 har 33 av 70 föreslagna åtgärder påbörjats.

Höst 2013: Mål för blåstrukturen antagna

I och med antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta antogs även mål för blåstrukturen inom samma område.

Sommar/höst 2013: Inventering av kommunens vatteninnehav

Marin inventerning Nyköping

Under augusti och september 2013 har marinekologer inventerat och värderat grunda havsvattenområden på kommunens ägor. Värderingen utgör ett underlag för utredning om eventuellt bildande av kommunalt marint reservat. Rapport kommer i slutet av oktober.

Sommaren 2013: Anläggande av flytbrygga vid Söra

Flytbrygga Söra

I anslutning till kommunens Naturskola vid Söra har en flytbrygga lagts ut i Hovrasjön. Den ska både fungera som undersökningslokal för naturskolan och vandringsled för sörmlandsleden. Bryggan har delvis finansierats med statliga LONA-stöd.

Sommaren 2013: Restaurering av strandäng vid Nävekvarn

Kvigor vid Pryssvikens strandäng

Under sommaren har en ny strandäng restaurerats vid Nävekvarn. Efter stubbfräsning och stängsling går nu kvigor och betar för ökad biologisk mångfald. Restaureringen har delvis finansierats med jordbruksverkets restaureringsstöd.

Vår 2013: Politikerresa till Norrköping

Politiker resa Strandparken Norrköping

I början på juni besökte kommunens politiker Norrköping för att få inspiration till hur vi kan utveckla Nyköpingsån. I den nyinvigda Strandparken såg vi hur Norrköpings kommun både gynnat fiskens vandring genom ett s.k. omlöp i ån och skapat en attraktiv plats i staden. Verkligen inspirerande!

Vår 2013 Start av projektet "Den levande Nyköpingsån"

Natur vid Nyköpingsån

Under våren har projektet "Den levande Nyköpingsån" startats upp. Det är ett samarbete mellan Nyköpings kommun, markägare utmed ån, Sportfiskarna i Sverige och lokalt, Länsstyrelsen samt MB-stiftelsen. Projektledare är Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Syftet med projektet är att kartlägga förutsättningarna för att förbättra förutsättningarna i ån för djur och växter samt rekreation och friluftsliv. Slutrapport kommer i september 2014.  

Höst 2012: Restaurering av Buskhyttebäcken

Buskhyttebäcken

Under sommar och höst 2012 är Nyköpings kommun projektledare för restaurering av Buskhyttebäcken. Det innebär att vi kommer att ta bort vandringshinder för fisk längs med bäcken, bland annat en stendamm. Arbetet börjar under vecka 37 och ska vara klart på senhösten. Då blir den 12 km långa bäcken fri från vandringshinder och fisken kan vandra uppströms för att leka. Det är speciellt viktigt eftersom Buskhyttebäcken mynnar i Marsviken och har därför stor betydelse för rekrytering av fisk till Östersjön. Länsstyrelsen i Södermanlands län har tagit intitiativ till åtgärden. Sörmlands museum dokumenterar fornlämningarna under arbetet. Läs mer om hur arbetet fortskrider här! 

Sommar 2012: Inventering av 26 grunda vikar  

Uner ytan i Långuddesviken, Långskär

Under juni–september 2012 har kommunekologerna varit ute till 26 grunda vikar och tittat på vad som gömmer sig under vattenytan med hjälp av snorkel, vattenkikare och vattenkamera. Grunda vikar kan vara speciellt viktiga som barnkammare för fiskyngel eftersom de värms upp tidigt på våren. Inventeringen ger en bild av miljön och naturvärden i vattnet: vilka växter som trivs där t.ex. blåstång, kransalger och ålnate. Det är också möjligt att få en bild om det är hård botten med sand och grus eller är mycket sediment. Vidare går det se om sikten är god eller om vattnet är grumligt till hur mycket musslor och andra djur det finns. Vi har bland annat besökt alla kommunägda vattenfastigheter med tanke på uppdraget om utredning av marint reservat som vi fick av kommunstyrelsen i sommar. Titta gärna på bildspelet till höger!

Vår 2012: Åvandring för kommunpolitiker och chefer

Åvandring med politiker och chefer 23 mars 2012

Den 23 mars 2012 var vi ute och vandrade cirka 5 km längs med Nyköpingsån mitt i staden. Syftet var att göra våra kommunpolitiker och chefer inom Samhällsbyggnad mer medvetna om vattnets betydelse för biologisk mångfald, friluftsliv och ekosystemtjänster. Det känns extra viktigt nu när arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort är igång. Till vår hjälp hade vi Stefan Lundberg från Naturhistoriska Museet i Stockholm, expert på vattnets ekologi och vattenorganismer.

Deltagarna fick öva på att mäta naturvärden i ån genom att använda vattenrikessnurran. Stefan berättade om tjockskalig målarmusslan i Nyköpingsån, och visade hur vi kan göra det lättare för fisk att vandra förbi Kvarnen. Vi avslutade i hamnen med en diskussion om fisk och fiske, vattenkvalitet och möjliga åtgärder för att förbättra förhållanden för fisk längs med kusten.

Exkursionen var mycket uppskattad och deltagarna vill gärna ha fler liknande aktiviteter. 

Vinter 2011: Hur jobbar vi med blåstruktur?

Vi har samlat in alla rapporter och andra inventeringar om djur, växter, biotoper i våra vatten. Vi tänker anpassa informationen i dessa rapporter så att den blir lättare tillgänglig för oss som arbetar på kommunen. Det betyder att vi kopplar informationen till ett vattenobjekt på en karta. Ett vattenobjekt kan vara en insjö, ett vattendrag eller en havsvik. 

Om någon till exempel vill anlägga en brygga vid en insjö, kommer kommunens bygglovhandläggare enkelt kunna klicka på insjön på kartan och se vilka naturinventeringar som är gjorda där.

Höst 2011: Fältexkursion

Fältexkursion med Naturvårdsrådet och Länsstyrelsen hösten 2011 

Hösten 2011 ordnade vi en fältexkursion tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vi bjöd in föreningar som ingår i Naturvårdsrådet och andra organisationer som jobbar med vatten. Kommunpolitiker i Naturvårdsrådet närvarade. Även kollegor från grannkommuner deltog.

Syftet med exkursionen var att visa och diskutera vad som går att göra i vattnet som gynnar biologisk mångfald eller rekreation. Vid Nybble gård i Jönåker tittade vi på en damm som samlar fosfor. Markägaren har anlagt dammen med hjälp av länsstyrelsen och forskare från Sveriges lantbruksuniversitet. Eftersom dammen minskar övergödning från jordbruket får den en positiv effekt på livsvillkoren för växter och djur nedströms i Kilaån. I Kilaån finns flera hotade musselarter varav tjockskalig målarmussla.

Vi besökte också Strandstuvikens bad och camping. Den grunda viken, som har sandbotten, är lämplig både för små barn som gillar att bada och för plattfiskar som vill ha vatten som värms upp tidigt på sommaren.

 

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-18
Sidansvarig: Bjarne Tutturen