Projekt blåstruktur

Projekt blåstruktur har varit viktigt för Nyköpings kommun för att höja kunskapen om vattnets betydelse för djur, växter och friluftsliv. Projektet har bland annat resulterat i mål för blåstruktur i den fördjupade översikstplanen för Nyköpings tätort och en åtgärdsplan om hur vi ska uppnå målen. 

Vad menar vi med blåstruktur?

Sjöar, vattendrag och hav bildar en blåstruktur i regionen, på samma sätt som naturområden på land bildar en grönstruktur. Även stränderna är viktiga för blåstrukturen.

Mål för blåstrukturen antagna

I och med antagandet av Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta i december 2013 blev även målen för blåstrukturen inom området antagna.
Målen baseras på tillstånd och åtgärdsbehov i de olika vattenområdena och vattendragen. Dessa har gjorts konkret till åtgärder i en handlingsplan för åtgärder för blåstrukturen.

Varför ett blåstrukturprojekt?

  • Enligt EU:s ramdirektiv för vatten måste vi förbättra våra vatten.
  • Flera av Sveriges miljömål har koppling till vatten.
  • Strandskydd finns utmed våra stränder för växter, djur och friluftsliv.
  • Vi vill skapa bättre förutsättningar för friluftsliv och turism.
  • Ökad kunskap om vatten i Nyköping kan stärka vår attraktionskraft, tillväxt och profilering som en blå stad.

Etapp 1 – vi ser över befintlig kunskap 

Etappen startade 2011 och avslutades 2013. Här sammanställer vi vilken kunskap som finns om hela kommunens vattenmiljöer. Vi går igenom rapporter och kartor. Vi undersöker också vilken kunskap som vi saknar. Vi samverkar med andra som har kunskap om vatten, till exempel länsstyrelsen, föreningar, forskare.

Etapp 2 – vi tar fram en blåstrukturplan

Etappen startade 2012 och avslutades 2014. Här fokuserar vi på Nyköpings tätort med omnejd. Vi tittar närmare på värdefulla vattenmiljöer och formulerar mål i den nya fördjupade översiktsplanen för tätorten. Vi föreslår åtgärder i en separat genomförandeplan för att utveckla värdena.

Följ projekt här via denna länk!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-18
Sidansvarig: Bjarne Tutturen