Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunens naturvårdsarbete

I Nyköpings kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi är rädda om. Naturvårdsarbetet handlar både om att sköta den mark och det vatten vi äger och att bevara det gröna när staden växer.

Nyköpings kommun har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat, med licensnummer FSC C006219.

Naturvårdsplanen

Naturvårdsplanen innehåller en översikt över kommunens naturvärden. Vårt mål är att bevara den biologisk mångfalden, men också att säkerställa att du som medborgare kan få naturupplevelser och möjlighet till rekreation.

Naturvårdsrådet

Naturvårdsrådet är till för att underlätta informationsutbytet mellan kommunen och föreningar inom natur och friluftsliv. Rådet fungerar exempelvis som samrådspart i kommunens arbete med detaljplaner.

Stöd till lokala projekt

Regeringen stödjer satsningar på lokala naturvårdsprojekt. Utgångspunkten har varit naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Tyngd har lagts på tätortsnära natur och folkhälsoarbetet.

Grönstruktur

I kommunens översiktsplan finns rekommendationer om vilka grönområden och stråk som bör bevaras eller utvecklas när vi bygger, så att Nyköpings grönstruktur inte tar skada. Grunden för rekommendationerna utgår från kommunens tidigare gällande Grönstrukturplan.

Blåstruktur

Projekt blåstruktur har drivits av Nyköpings kommun för att höja kunskapen om vattnets betydelse för djur, växter och friluftsliv. Projektet har bland annat resulterat i mål för blåstruktur i kommunens översiktsplan som pekar ut de viktigaste vattenstråken i och omkring Nyköpings tätort och ett åtgärdsprogram om hur vi ska säkerställa deras värden. 

Mark och skog

Nyköpings expansion av näringsliv och befolkning gör att trycket på kommunen att skapa marker för exploatering och rekreation är väldigt stort. Kommunen vill skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogsmarken.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-10
Sidansvarig: Per Skyllberg