Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Köldmedier

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen. De finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Ofta innehåller köldmedier ämnen som skadar ozonskiktet och som bidrar till växthuseffekten. Du som är operatör för en anläggning med köldmedier har huvudansvaret och det är därför viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

CFC, HCFC och HFC

Köldmedierna CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen och ska därför enligt svenska och internationella regler fasas ut. CFC har förbjudits och får idag bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre. Sedan 1 januari 2002 är det förbjudet att fylla på HCFC i befintliga anläggningar. Köldmedium som till stor del ersatt både CFC och HCFC är HFC. HFC är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men de flesta är växthusgaser och påverkar alltså klimatet negativt.

Användarstopp för HCFC från 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (t.ex. R22) som köldmedium i befintliga anläggningar med en fyllning på 3 kilo eller mer. Förbudet innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmedium eller ersatts med nyare köldmedium senast den 31 december 2014.

Nya kontrollintervall från och med 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 trädde den nya europeiska F-gasförordningen i kraft. En av förändringarna är att intervallen för periodisk läckagekontroll nu bestäms utifrån mängd och typ av köldmedium då det är gasens koldioxidekvivalent (CO2-eq) som avgör kontrollintervallet. Nytt är också att även aggregat med mindre än 3 kg köldmedium kan komma att omfattas av krav på läckagekontroll. Detta gäller om de innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer och kontrollen ska då göras från och med 1 januari 2017. Ni behöver därför redan nu kontrollera om era aggregat omfattas av nya kontrollintervall. Eftersom köldmedium med mer klimatpåverkan innebär tätare kontroller är detta ett bra tillfälle att se över vilka ämnen som används i utrustningen och vilka alternativ som finns vid kommande nyinstallationer.

Köldmedium med högre GWP-värde än 2500 (R404A) förbjuds för påfyllning vid installation och service från den 1 januari 2020, i utrustningar med fyllnadsmängd motsvarande mer än 40 ton koldioxidekvivalent (motsvarar 10 kg R404A).

Periodisk läcksökning

Den periodiserade kontrollen styrs inte längre enbart av systemets fyllnadsmängd, kg köldmedium, utan istället av ett värde kallat koldioxidekvivalent som även tar hänsyn till det specifika köldmediets växthuspåverkan (GWP-värde). Som ansvarig är du skyldig att se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum.

  • Aggregat med CO2-ekvivalent motsvarande 5-49 ton skall läcksökas en gång var 12:e månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • Aggregat med CO2-ekvivalent motsvarande 50-499 ton skall läcksökas var 6:e månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • Aggregat med CO2-ekvivalent motsvarande 500 ton eller mer skall läcksökas var 3:e månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad. 

Hur man beräknar ett kylaggregats koldioxidekvivalent 

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor, t.ex. R407C, 5 kg = 0,005 ton, GWP 1774 à 0,005*1774 = 8,87 ton CO2-eq.

Rapportering

Om det i anläggningen sammanlagt under någon del av ett kalenderår finns minst 14,0 ton CO2-ekvivalent som omfattas av läckagekontroll, ska rapport inlämnas till Miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Aggregat med mindre än 3 kg köldmedium är undantaget från rapporteringsskyldigheten. Årsrapporten redovisar bland annat era återkommande kontroller under året. Handläggning av rapport debiteras enligt gällande taxa.

Vilka krav ställs på utrustningen?

Varje aggregat ska vara tydligt märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Drift- och skötselinstruktioner ska finnas på svenska. Register ska föras för varje utrustning och där ska det framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Nyinstallation, konvertering och skrotning

Vid nyinstallation av kylutrustning på 10 kilo köldmedium eller mer måste du informera Miljönämnden i god tid före installationen. Det samma gäller vid konvertering av kylutrustning på 10 kilo eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Miljönämnden ska informeras när aggregat har skrotats, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg.

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-09
Sidansvarig: Per Berggren