Kemikalier

Tillsynen över kemikaliehantering i Nyköpings kommun utförs av Miljönämnden genom förebyggande och kontrollerande åtgärder för att förhindra skador på människa och miljö.

Tillsynen innebär kontroll av att olika produkter och bekämpningsmedel är godkända och att försäljningstillstånd finns. Vi kontrollerar också att märkning, hantering och förvaring sköts på rätt sätt. 

Tillstånd och regler

Inga kemiska bekämpningsmedel är bra för miljön. Tvärtom innehåller många av dem miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. För att minska risken för skador på människor och miljö omgärdas kemiska bekämpningsmedel av restriktioner och regler. För att ett kemiskt bekämpningsmedel skall få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen.

För viss spridning av bekämpningsmedel, t.ex. inom vattenskyddsområden  krävs anmälan till Miljöenheten. För vidare information kontakta Miljöenheten.  

Otillåtna ämnen

Vissa ämnen anses som så farliga för människa och miljö att man beslutat att de skall avvecklas helt från allt användande. Till dessa hör bl.a. CFC, kadmium och kvicksilver. Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljömål varav ett är en giftfri miljö. För att uppnå detta är det väsentligt att alla, företag och hushåll, minskar sin kemikalieanvändning och använder så miljövänliga preparat som möjligt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren