Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Farligt avfall och transport

Här finns information om hur du som är verksamhetsutövare kan transportera farligt avfall utan att skada natur, människor och djur.

Produkter som innehåller giftiga ämnen klassas som farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral. För att du ska kunna ha en god kontroll när du hanterar avfall inom din verksamhet måste du veta vilka avfallsslag som klassas som farligt. Du får inte blanda farligt avfall med annat avfall och det ska förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar.

Det är viktigt att alla produkter som klassas som farligt avfall tas hand om på ett säkert sätt. Om du slänger farligt avfall direkt i naturen eller i avloppet kan gifter läcka ut i naturen. Där orsakar de miljöproblem som kan få stora konsekvenser för växter och djur.

Exempel på farligt avfall och vilka egenskaper de kan ha

Spillolja, oljefilter, hydraulslang med oljerester, glykol, avfettningsbad, batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor, lösningsmedelsavfall, kasserade kemikalier, elektronik, bekämpningsmedel, avfall från oljeavskiljare och tvättrännor Även kylskåp och frys räknas som farligt avfall på grund av freoner i äldre maskiners kylsystem.

Farligt avfall kan vara brandfarligt, cancerframkallande, explosivt, frätande, irriterande, giftiga och hälsofarliga. Det kan också ge skador på foster.

Transport av farligt avfall

Om du som verksamhetsutövare vill transportera ert eget farliga avfall måste ni först anmäla detta till länsstyrelsen. Om ni återkommande transporterar farligt avfall är det tillräckligt att göra en anmälan till länsstyrelsen vart femte år.

Om mängden farligt avfall blir mer än 100 kg eller 100 liter per år krävs istället ett särskilt tillstånd för transport från länsstyrelsen. Tillstånd krävs också om mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall transporteras av er verksamhet under ett år. Samt om avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt eller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor. Borttransport av farligt avfall bör ske minst en gång per år.

Kravet på tillstånd gäller dock inte all typ av avfall så som avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning och asbestinnehållande avfall.

Du ska upprätta ett så kallat transportdokument för varje transport av farligt avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd, organisationsnummer och kommunkod. Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Det är avsändarens skyldighet att se till att transportdokument upprättas för varje transport. Dokumenten bör sparas i minst tre år. Detta för att tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att kontrollera dokumenten vid besök. Åsidosätts kravet på att upprätta transportdokument för transport av farligt avfall innebär detta en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.

Vill du som verksamhetsutövare inte transportera avfallet måste du själv beställa och betala hämtning. Du som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att din transportör har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall som uppkommit i er verksamhet.

Farligt avfall kan klassas som farligt gods vid transport (även vid egen transport). Regler för transport av farligt gods kan du läsa mer om i Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2009:2, ADR-S).

Eget icke-farligt avfall, utom hushållsavfall, upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår får transporteras av verksamhetsutövaren utan tillstånd.

Vad säger lagen?

  • I Avfallsförordningen SFS 2011:927 kan du läsa mer om farligt avfall, vad som klassas som farligt avfall och vilket ansvar du som verksamhetsutövare har. Du kan också hitta sexsiffriga koder för det farliga avfallet. Det är denna kod du ska använda när du skriver dina transportdokument. Det avfall som är markerat med en asterisk (*) i förordningen räknas som farligt avfall.
  • I 29 kap miljöbalken anges vilka påföljder som det kan medföra om man inte följer gällande bestämmelser. Exempelvis kan man dömas till böter eller fängelse om man:

    - för transport av farligt avfall anlitar transportör som saknar särskilt transporttillstånd för transport av farligt avfall eller underlåter att till länsstyrelsen anmäla transport av farligt avfall som har uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet.
  • I Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 11 kap 9 § kan du läsa mer om miljösanktionsavgifter.

Denna information finns även samlad i ett faktablad i rutan till höger.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-11
Sidansvarig: Emelie Berström