Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Lokala miljö- och klimatmål

För att kommunen ska få ett effektivt miljö- och klimatarbete behövs en tydlig inriktning och styrning om vad som ska uppnås samt uppföljning av resultaten.

Det finns ett antal politiskt beslutade styrdokument som är bra att känna till, dokumenten presenteras under respektive rubrik här till höger.

Nationella och regionala miljömål

Med strävan att vi till nästa generation (år 2020) ska ha löst de stora miljöproblemen har 16 nationella miljömål tagits fram. Miljömålen syftar till att nå en ekologisk hållbar utveckling på lång sikt.    

Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun

I syfte att visa vägen inom prioriterade miljö- och folkhälsoområden fastställde Kommunfullmäktige år 2013 det övergripande styrdokumentet Miljö- och folkhälsopolicy 2012-2015. Kommunstyrelsen har beslutat att dokumentet ska revideras och arbete pågår. 


Kommunens klimat- och energistrategi 

Klimat- och energistrategin handlar om hur vi i Nyköpings kommun ska bidra till att de nationella miljömålen nås. Strategin innehåller mål för Nyköpings kommun som geografiskt område fram till och med 2020 samt strategiska inriktningar och mål för den kommmunala organisationen.

Miljömål för ditt företag

Många företag driver idag ett strukturerat miljöarbete, vilket har en stor betydelse för vår miljö och för att våra svenska miljömål ska uppnås. På sidan miljömål.se/näringslivet kan du ladda ner lathundar samt få tips och inspiration på hur ditt företag kan utveckla sitt arbete.

Arbetar du inom besöksnäringen finns flera enkla checklistor för hotell, café, butik eller evenemang mm. framtagna av Länsstyrelsen på Gotland tillsammans med Gotlands besöksnäring. Utgångspunkten är att ett förbättrat hållbarhetsarbete stärker företagens lönsamhet, både genom att möta kundkrav och genom att minska sina kostnader. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-25
Sidansvarig: Johanna Friberg