Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunens arbete för rent vatten

Vi kommer alla i kontakt med vattenfrågor på ett eller annat sätt genom det vatten vi dricker, maten vi äter, när vi badar, fiskar eller tillbringar tid vid eller i närheten av vatten. Vatten är en viktig resurs som vi måste värna och vara rädda om. Kommunens målsättning att vi i våra sjöar, åar och kustvatten ska ha rent vatten och biologisk mångfald.

Vattendirektivet

I december 2000 antog EU:s alla medlemsländer det så kallade Vattendirektivet. Målet är att sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten ska ha god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Alla våra vatten ska uppnå god status till år 2015, eller senast till år 2027. Det innebär att arbetet med vatten ska vara inriktat på att förbättra tillståndet genom att minska föroreningar och främja en hållbar vattenanvändning.

En viktig förändring är att förvaltningsarbetet nu ska läggas upp efter avrinningsområden, naturens egna gränser för vattnets flöde, istället för administrativa gränser. Så för att nå målet krävs samarbete mellan län, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och medborgare.

 

Åtgärder för bättre vatten

För de vatten som riskerar att inte uppnå god status behöver åtgärder vidtas. Ett nationellt åtgärdsprogram har fastställts av Vattenmyndigheten som innehåller åtgärder som kommuner och myndigheter behöver genomföra för att god status ska uppnås. För kommunerna finns sju åtgärdspunkter. Dessa påverkar kommunernas arbete med tillsyn, enskilda avlopp, vattenskyddsområden, vattentäkter, planläggning, prövning, vatten- och avloppsvattenplaner samt påverkan av rörligt friluftsliv.

Då vattenfrågorna berör många verksamheter på kommunen har en vattenmiljögrupp bildats med berörda tjänstemän. Gruppen arbetar på ett strategiskt plan med att bevaka och utveckla kommunens vattenarbete kopplat till Vattendirektivet och åtgärdsprogrammet.

I Nyköpings kommun pågår exempelvis arbete för att uppgradera avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. En ny Vatten- och avloppsplan har arbetats fram för att få en heltäckande och långsiktig planering för hela kommunen. På VA-anläggningen utförs åtgärder för att minimera översvämningar vid häftiga regn och för att minimera tillskottsvatten till avloppsreningsverken, vilket bidrar till effektivare rening. Nyköpings kommun ställer krav på att fastighetsägare ska åtgärda bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. En ny vatten- och avloppsledning ska byggas vid kusten mellan Sjösa och Vålarö för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp samt förbättra kustmiljön.

Som privatperson kan du också göra åtgärder för bättre vatten till exempel: tänk på vad du spolar ned i avloppet, vart du tvättar bilen eller båten och hur du tar hand om dagvattnet på din tomt/fastighet.

 

Tidigare arbete - Östersjöutmaningen
Mellan åren 2008–2011 deltog Nyköpings kommun i den internationella utmaningen om att rädda Östersjön. Som en del i vårt deltagande tog kommunen fram ett handlingsprogram med åtgärder för åren 2009–2011. Handlingsprogrammet fokuserade på åtgärder inom övergödning, klimat, miljögifter, samhällsplanering samt information och utbildning.

Uppföljningen av handlingsprogrammet finns i kommunens bokslut för miljö och folkhälsa 2011.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-09
Sidansvarig: Anneli Carlén