Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Miljökvalitetsnormer

Regeringen har med stöd av miljöbalken beslutat om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EG-direktiv.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser och tunnlar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-09
Sidansvarig: Bo Gustaver