Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Djur i bebyggelse

Om du vill ha djur inom detaljplanelagt område kan du behöva tillstånd från kommunen. 

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område:
  •  nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljöenheten gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Innan tillstånd ges måste grannarna höras.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du vända till miljöenheten eller titta på din fastighet på via sidan "gällande detaljplaner". 

Det är Miljöenheten på Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun som hanterar tillstånden. För handläggning av ansökan tas en timavgift ut enligt Nyköping kommuns taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Du hittar blanketten till höger på sidan.

Tillstånd från Länsstyrelsen

Den som håller eller förvarar djur i större omfattning kan behöva tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet. Information om när djurhållningen blir tillståndspliktig finns även på Jordbruksverkets hemsida 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-28
Sidansvarig: Annica Nilsson