Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Värmepump

Om du installerar en värmepump minskar dina uppvärmningskostnader. Du får också en positiv miljöeffekt när du förbrukar mindre elenergi eller icke förnyelsebar energi.

Anmäl till Miljönämnden innan du installerar värmepump

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten behöver du anmäla det till Miljönämnden.

Det är Miljöenheten på Samhällsbyggnad som hanterar anmälan. Skicka in blanketten i god tid innan anläggningen inrättas. Vid komplett ansökan är handläggningstiden cirka 2–4 veckor.

Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Bifoga tomtkarta till din anmälan

Vid anmälan ska du bifoga en tomtkarta som visar den planerade platsen för borrhål (bergvärme) eller kollektorslinga (ytjordvärme). På kartan ska även den egna och närliggande fastigheters dricksvattenbrunnar, värmepumpsanordningar samt avloppsanordningar ritas in.

Du kan beställa tomtkarta av Miljöenheten. Du kan även hitta den på kartor.nykoping.se.

Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns ska även grannyttrande bifogas.

Finns fornlämningar inom 50 meters radie från borrhål eller ledningsdragningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan borrning (Länsstyrelsens växel 010-223 40 00).

Använd certifierad brunnsborrare

Brunnsborrare ska vara certifierade. Förteckning över certifierade brunnsborrare finns på SP certifierings webbplats.

Avgift för anmälan

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt Nyköping kommuns taxa för Miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Handläggningsavgiften är 900 kronor (2016).

Efter anmälan

När du gjort din anmälan kontrollerar handläggarna att anläggningens köldmedium och köldbärarvätska är lämpliga för ändamålet och att du vidtar tillräckliga skyddsåtgärder så att till exempel vattentäkter i närheten inte påverkas.

Kontakt

Kontakta Miljöenheten om du har frågor om din anmälan
Tfn 0155-24 80 00.
E-post: miljo@nykoping.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-22
Sidansvarig: Per Berggren