Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Attefallsåtgärder

Även om attefallsåtgärderna kan vara bygglovsfria åtgärder måste du innan byggstart göra en anmälan enligt plan- och bygglagen.

Vilka nya åtgärder får jag göra utan bygglov?

Vad krävs av dig som ska bygga?

När får jag börja bygga?

När får jag börja använda byggnaden?

Vilka nya åtgärder får jag göra utan bygglov?

Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det. De nya reglerna tillåter även:

Komplementbostadshus/komplementbyggnad max 25 m² s.k. "Attefallshus"

 • Får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en kompletterande egen bostad.
 • Ska anmälas till oss. Innan du börjar bygga måste du ha fått ett startbesked.
 • Max 25 m² byggnadsarea.
 • Max 4,0 meter i taknockshöjd
 • Minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs medgivande från grannen (vi rekommenderar ett skriftligt medgivande). Observera att placering närmare gata eller annan allmän plats medför krav på bygglov.
 • Minst 30 meter till järnväg.
 • Bostaden ska vara tillgänglig och användbar. Regler om tillgänglighet och bostadsutformning finns i Boverkets byggregler (BBR 24).

Tillbyggnad av bostadshuset

 • Högst en tillbyggnad
 • Ska anmälas till oss. Innan du börjar bygga måste du ha fått ett startbesked.
 • Max 15 m² bruttoarea. Får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean ej överskrids.
 • Inte högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • 4,5 meter från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs medgivande från grannen. Observera att placering närmare gata eller annan allmän plats medför krav på bygglov.

Takkupor

 • Ska anmälas till oss. Innan du börjar bygga måste du ha fått ett startbesked.
 • Max två takkupor på ett bostadshus som tidigare saknar takkupa
 • Max en takkupa om det sedan tidigare finns en takkupa
 • Ingen takkupa om det sedan tidigare finns två eller flera takkupor
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallet
 • Får inte innebära ingrepp i bärande konstruktion

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

 • Gäller endast enbostadshus och gäller inte heller i komplementbostadshus
 • Ska anmälas till oss. Innan du börjar bygga måste du ha fått ett startbesked.

Vad krävs av dig som ska bygga?

1. Du behöver göra en anmälan till oss

När vi får din anmälan prövar vi den mot gällande lagstiftning och föreskrifter. Det betyder bland annat att vi bedömer ärendet utifrån tillgänglighet, stadsbild, olägenheter för omgivningen, trafiksäkerhet etc.

Vi bedömer även om det är troligt att ditt projekt kommer uppfylla de tekniska krav som ställs. Det gäller t.ex. energihushållning och hållfasthet. Detta gör att vi i vissa fall kommer kräva in ytterligare underlag som konstruktions- eller VA-ritningar.

2. Till anmälan ska du till en början bifoga skalenliga ritningar, i de flesta fall:

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning

Här hittar du exempelritningar.

När får jag börja bygga?

Du behöver ett startbesked innan du får påbörja några byggnadsarbeten. Vi beslutar om startbesked när vi kan göra bedömningen att ditt projekt kommer att uppfylla plan- och bygglagens krav.

När får jag börja använda byggnaden?

Du får ta byggnaden i bruk när du har uppfyllt det som är angett i kontrollplanen och vi har beslutat om ett slutbesked.

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-24
Sidansvarig: Nanny Rudengren