Tomträtt

Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att utnyttja marken på i stort sett samma sätt som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger tomträtten.

Du hyr tomrätt genom tomträttsavtal med kommunen och betalar en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Hos Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun kan du få information om tomträtterna, hur avgiften till kommunen för tomträttsupplåtelsen beräknas, avgiftens storlek och när ändring av avgiften kommer att ske.

Hur långa är avtalen?

Tomträttsavgälden är oförändrad under en bestämd tid, en s k avgäldsperiod. I Nyköping är den perioden antingen 10 eller 20 år. När avtalstiden går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett tilläggsavtal som förlänger tomträttsavtalet med tio respektive tjugo år. Då regleras också storleken på tomrättsavgälden. 

Hur beräknas avgiften?

Tomträttsavgälden, eller avgiften, grundar sig på ett markvärde och en avgäldsränta. Tomträttsavgälden varierar mellan olika stadsdelar beroende på att markvärdet är olika i olika områden. 

Uppsägning

Som tomträttshavare kan du inte säga upp tomträttsavtalet, men du kan när som helst sälja tomträtten. Du har också möjlighet att friköpa tomträtten. 

Deklaration

Tomträttsavgiften är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten. Alla privatpersoner som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor avgiften varit under föregående år. 

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsöverenskommelser skrivs vanligtvis in hos tingsrätten. Inskrivningen sköts av Samhällsbyggnad. 

Försäljning eller ägarbyte

Som tomträttshavare har du rätt att sälja din tomträtt. Vid alla ägarbyten (försäljning, bodelning, gåva eller liknande) måste du anmäla ägarbyte till kommunen och skicka in en kopia av överlåtelsehandlingen, se adress under "Kontakt", ovan till höger. 

Friköp

Som tomträttshavare har du rätt att friköpa din tomträtt av kommunen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-10
Sidansvarig: Maria Jalmlöv