Schaktmassor - tillfällig mottagning

Här hittar du information och anmälningsblankett för lämning av schaktmassor. Renhållningen kan tillfälligt ta emot schaktmassor för återvinning vid byggandet av en parkering vid Björshultsbanan.

Så går det till:

 • Ring innan för att stämma av om er typ av massor kan tas emot. Tekniska divisionen, Tony Steen: 0155-45 77 43
 • Du som lämnar avfallet (avfallsproducenten) måste ha ett analysprotokoll som styrker massornas innehåll av föroreningar.
 • Är det jungfrueliga massor som lämnas behövs inget analysprotokoll, men ska styrkas genom beskrivning och försäkran i anmälningsblanketten. 
 • Blanketten "Mottagning av schaktmassor för anläggningsändamål" ska skickas in för godkännande i god tid innan vi kan ta emot massorna. 
 • Vid infartskontrollen på Björshult kommer massorna att okulärbesiktigas för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Vid misstanke om att uppgifterna inte stämmer avvisas massorna och du som lämnar massorna (avfallsproducenten) får köra bort dem. Kommunens miljöenhet underrättas. En straffavgift kan komma att tas ut.
 • Renhållningen kan säga nej till att ta emot massor även om kraven uppfylls. Detta då efterfrågan på typ av massor kan variera över tid.

Följande krav ställs:

 • Är det jungfrueliga massor ska det styrkas genom beskrivning och försäkran. Med jungfrueliga mark avses opåverkade platser som aldrig blivit utfyllda, där miljöfarlig verksamhet aldrig bedrivits och där förvaring av kemiska produkter aldrig skett. 
 • Schaktmassorna får bestå av lera, jord, sten och grus.
 • Massorna ska vara avvattnade. Inga flytande massor tas emot.
 • Muddermassor tas inte emot.
 • Schaktmassorna får inte innehålla asfalt, trädgrenar, stubbar eller stora skut.
 • Schaktmassorna får inte blandas ut med andra massor så att föroreningshalten späds ut.
 • Massorna får inte innehålla föroreningshalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analysprotokoll ska bifogas (se även under punktlistan högst upp).

Minimikrav på provtagning:

I listan nedan anges minimikraven på provtagning och analys.
PCB7 ska analyseras om det finns risk för att detta finns på platsen. Finns det risk för andra föroreningar ska dessa analyseras. Avfallsproducenten ska ha kunskap och ansvarar för att detta.

Parameter, anges i mg/kg TS  

Arsenik
        Alifat>C5-C8
Bly
      Alifat>C8-C10
Kadmium
      Alifat>C10-C12
Koppar
  Alifat>C12-C16
Krom, totalt
  Alifat>C16-C35
Kvicksilver
  Aromat>C8-C10 
Nickel
  Aromat>C10-C16 
Zink
  Aromat>C16-C35
PAH-L
   
PAH-M
   
PAH-H
   


Priser, moms tillkommer:

Felaktiga uppgifter eller massor kommer att debiteras med en straffavgift på 10.000 kronor + aktuell mottagningsavgift 600 kronor.

Typ av schaktmassa Pris kr/ton
Blandade schaktmassor 90
Lera  90
Sten och grus   45
Jord   45

 


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-28