Fritidshem

Innan och efter skoldagen börjar erbjuds barn från förskoleklass till och med årskurs sex plats på ett fritidshem. Fritidshemmen brukar erbjuda olika aktiviteter och utflykter och finns på varje skola.

Ansök om plats

De kommunala fritidshemmen går att ansöka till via e-tjänst här. De fristående kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Lämna inkomstuppgift

Lämna inkomstuppgift

Här kan du läsa om vad som gäller när du får en förändrad inkomst.

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Om din inkomst ändras ska du lämna dina nya inkomstuppgifter till kommunen vilket du enkelt kan göra här via vår e-tjänst.

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Följande räknas inte som inkomst:

 • Försörjningsstöd
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Studiemedel (lån och bidrag)
 • Familjehemsersättningens omkostnadsdel
 • Etableringsstöd för nyanlända

Inkomstuppgift

För att kommunens handläggare ska kunna debitera rätt belopp är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar inkomstuppgift för både dig och eventuell partner/sambo. Handläggaren på kommunen kan även be dig att lämna in inkomstuppgift om du inte har gjort detta. Du kan också på begäran av kommunens handläggare få lämna uppgifter om aktuella förhållanden.

Om förhållandena i familjen förändras – till exempel på grund av separation eller sammanboende – påverkar detta avgiften. Barn, Utbildning och Kultur genomför årligen en inkomstjämförelse mellan de inkomster som ni lämnar till handläggare och de uppgifter ni lämnat till Skatteverket.

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan som är 46 080. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 000 kr är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande avgiftsregler.

 • För barn mellan 1 och 3 år betalas full avgift.
 • För barn mellan 3 och 5 år reduceras avgiften med 30 % förutom under juni, juli och augusti då full avgift betalas. Gäller från 1september det år barnet fyller 3 år.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Säga upp plats

Säg upp plats

Om du ska flytta från kommunen eller av annan vill anledning säga upp ditt barns plats på en förskola kan du använda vår e-tjänst för det.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Önskas ny plats inom fyra månader, räknat från uppsägningsmånadens första dag, räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. Avgift debiteras retroaktivt för de månader som barnet inte varit närvarande och blir densamma som den senast gällande.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vad kostar det?

Avgift i fritidshem 6 – 12 år

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 922:-/mån
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 461:-/mån
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461:-/mån
Barn 4: ingen avgift

Denna avgift tas ut från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Information maxtaxa

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst, alltså din lön innan skatt har dragits av. Inkomsttaket ligger på 46 080 kr och innebär att du inte behöver betala en procentuell andel av inkomster som är högre än detta. Tjänar hushållet 60 000 kr så är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Avgift under 75 kr debiteras inte.

 • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
 • Avgift tas ut 12 månader per år.
 • Avgift reduceras inte för semester eller frånvaro av andra skäl.

Beräkna

Du kan göra en preliminär uträkning av din avgift med vårt verktyg här.

Skäl för uppsägning

Kommunen kan säga upp din förskoleplats med en månads uppsägningstid om du inte betalar din avgift, om du inte utnyttjar platsen som ni har kommit överens om eller om platsen inte har utnyttjats de senaste tre månaderna. 

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vilka regler gäller?

Barnets rätt att vara på fritidshem

Barn till arbetssökande och föräldralediga har möjlighet till plats på fritidshem till och med årskurs 3. Sexåringar som ska börja kommunal förskoleklass till hösten erbjuds plats på fritidshemmet på aktuell skola. Du kan också ansöka om plats i pedagogisk omsorg där ditt barn tillbringar tiden efter skolan hemma hos en dagbarnvårdare.

Ditt barn erbjuds plats på fritidshem i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov. Kommunen erbjuder plats på fritidshem till barn från och med sex års ålder.

Arbete och studier

Du får ha ditt barn på ett fritidshem när du arbetar eller studerar. Om du studerar heltid så räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även räkna med restid för båda dessa. För att du ska få rätt till en plats på fritidshem när du studerar så behöver du lämna ett intyg från din skola till kommunen.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn på fritidshem 10 timmar i veckan till och med årskurs 3. Det gäller under skolans terminer (läsårstid).

Under lov erbjuds inga timmar. Har barnet särskilda behov av fler timmar på fritidshem ska en särskild ansökan göras på denna blankett.

Sjuk och graviditetspenning fungerar precis som när du jobbar heltid. Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen får ditt barn vara på fritidhem den tid du behöver.

Tillfällig plats på fritidshem

Tillfällig plats fritidshem kan erbjudas barn som, från förskoleklass till vårterminen det år barnet fyller 13 år, behöver tillsyn enstaka dagar då föräldrar arbetar eller studerar. Tillfällig plats erbjuds samma dag som behovet uppstår efter överenskommelse med rektor. 

Lovplats

Lovplats i fritidshem erbjuds under kommunala skollov för barn vars föräldrar är förvärvsarbetande eller studerande från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass till och med sommarlovet innan årskurs 7. 

Ansökan görs på egen blankett och debiteras enligt maxtaxan. Ansökan inlämnas 1 november för jullov och 1 maj för sommarlov.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-27
Sidansvarig: Anci Stierna