Modersmålsundervisning

Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Språk är nyckeln till förståelse och kommunikation. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. 

Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska erbjuder Nyköpings kommun modersmålsstödjare till barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ska bidra till att eleverna får kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Ansökan och uppsägning

Om en elev vill delta i modersmålsundervisning måste vårdnadshavare skicka in en ansökan till elevens skola. Ansökan går att göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ansökan modersmålsundervisning.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Vårdnadshavare måste säga upp elevens plats skriftligt om modersmålsundervisningen ska avslutas. Uppsägning av plats kan göras genom att ladda ner och fylla i blanketten avslut gällande modersmålsundervisning.

Filer

Länkar

Modersmålsstöd i förskola och skola

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

För barn som går i förskola eller förskoleklass finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I förskolan erbjuder Nyköpings kommun modersmålsstöd i arabiska och somaliska. I förskoleklass erbjuds modersmålsstöd i flera språk.

Enligt Skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Personalen ska arbeta för att anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material till barnens behov genom att:

 • ge barnen tillgång till material på olika språk, exempelvis böcker, musik och film.
 • anpassa miljön genom att exempelvis sätta upp olika alfabet eller flaggor och ordna med en språkhörna.
 • uppmuntra barn som talar samma modersmål att lära sig av varandra.
 • låta barnets vårdnadshavare vara en tillgång genom att bidra med kunskap om språk och kultur.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium 

För elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet eller gymnasiesärskolan finns modersmålsundervisning och studiehandledning. I grundskolan sker modersmålsundervisningen oftast på eftermiddagar efter skoltid och är ett eget ämne som eleven får betyg i årskurs 6-9.

Studiehandledning

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Det gäller om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. 

Studiehandledning kan ske individuellt eller i en mindre grupp samt i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med  ämneslärare hur många studietimmar som behövs för varje elev, och under hur lång period eleven kan få studiehandledning.

Filer

Länkar

Vad innebär modersmålsundervisning?

Elever som har modersmålsundervisning ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift på sitt modersmål. Förutsättningarna ska bidra till att eleverna lär sig att:

 • använda modersmålet som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.


Adress

Telefon

E-post

Webbplats

I Nyköpings kommun undervisar över 30 modersmålslärare i 24 olika språk:

 • Afariska
 • Albanska
 • Arabiska
 • Armeniska
 • Bosniska
 • Dari
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Italienska
 • Kinesiska
 • Kurdiska (nord och syd)
 • Persiska
 • Polska
 • Romani chib
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Syrianska
 • Teckenspråk
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Tyska
 • Ungerska

Filer

Länkar

Vem får modersmålsundervisning?

En kommun är skyldig att ordna modersmålsundervisning i grundskolan om det finns minst fem elever i ett språk som önskar sådan undervisning. Modersmålsundervisning kan endast erbjudas i ett språk per elev. 

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om eleven pratar språket hemma eller har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål. Modersmålsundervisning erbjuds: 

 • elev som har vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning erbjuds i modersmålet om språket pratas dagligen hemma. Eleven behöver ha grundläggande kunskaper i språket. 
 • adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. Här erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet. Inga grundläggande kunskaper i språket krävs.
 • elev som har föräldrar eller syskon som är döva, eller har en hörselnedsättning som kräver teckenspråk. Teckenspråk erbjuds inom ramen av modersmålsundervisning.

Nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch, har utökad rätt till undervisning i modersmål. Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-16
Sidansvarig: Susanne Svedberg