Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Projekt Läslyftet

Läslyftet är ett projekt som Skolverket driver på uppdrag av regeringen. Projektet syftar till att öka elevers läs- och skrivförmågor samt utveckla det kollegiala lärandet hos elever och lärare.

Under hösten 2015 beslutade ledningen för Barn Utbildning Kultur att Läslyftet skulle startas upp i Nyköpings kommuns skolor från höstterminen 2016. Rektorerna på skolorna utsåg handledare inom projektet, som genom Skolverkets utbildning, ökade sin kompetens inom språkutvecklande arbete och handledning. 

Arbetet med Läslyftet

Alla grundskollärare deltar i Läslyftet, oavsett undervisningsstadie eller ämne. Även förskollärare arbetar med projektet, som involverar både pedagoger, barn och elever och utgår från det kollegiala lärandet; att lära av och med varandra. På så vis skapas bland annat tid till att gemensamt reflektera, något som utvecklar kvaliteten på undervisningen. 

Det praktiska arbetet varvas med inläsning av vetenskapliga texter, planering av och diskussioner kring undervisningen. Där ingår även diskussioner kring genomförandet, utvärdering och återknytning till de texter som lästs. Det är viktigt att forskningen finns med och att den får vara styrande. 

Läslyftets arbete genomförs med resurser från kommunen och bidrag från Skolverket. I Skolverkets lärportal kan man välja olika moduler under området språk-, läs och skrivutveckling att arbeta med. 

Mer öppenhet och utrymme för språkutveckling

Under projektets gång utvärderas arbetet efter varje läsår. Utärderingen från tidigare läsår visar att projektarbetet i Nyköping ger goda resultat! Bland annat anser de pedagoger som deltagit i projektet att:

  • det kollegiala lärandet ökar och det finns mod att vara mer öppna med hur tankarna går kring undervisningen.
  • arbetet ger mer utrymme för andra mönster, metoder och redskap i undervisningen. Exempelvis att ge mer talutrymme till eleverna och ett annat sätt att se på elevens språkutveckling.
  • handledarna upplevs väl förberedda, de skapar talutrymme för alla, ger feedback och ser till att mötena har en positiv atmosfär.


Under läsåret 2017-2018 fortsätter arbetet på samma sätt som tidigare men i ett lugnare tempo. Under förra läsåret träffades lärarna varje vecka, nu pågår Läslyftet i olika perioder.  Projektet beräknas pågå även under läsåret 2018-2019. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-08
Sidansvarig: Ann Löwbeer