ledighet/sjukfrånvaro - Släbroskolan Nyköpings kommun

Ledighet/sjukfrånvaro

Ledighet för elev:

Om elev behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan ansvarig lärare bevilja sådan för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar per läsår. Längre ledighet än två dagar kan beviljas av rektor, om särskilda skäl finns.

Önskad ledighet för dagar där det ligger Nationella Prov kommer inte att beviljas.

Elev och förälder ansvarar för att givna hemuppgifter genomförs i enlighet med lärarens anvisningar. Elev som varit ledig får ingen extra hjälp från skolan för att ta igen förlorad undervisning.

Blankett kan fås av klasslärare

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-07
Sidansvarig: Ulrica Kraft