Pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa om den pedagogiska verksamheten i Nyköpings kommun, göra din ansökan eller ändra uppgifter. Pedagogisk verksamhet är samlingsbegreppet för det som tidigare kallades dagmammor.

Pedagogisk verksamhet är en verksamhetsform som styrs av skollagen och erbjuds barn mellan 1-12 år. 

Kommunal pedagogisk verksamhet erbjuds i Vrena.

Klicka på menyvalen nedan för att göra ditt ärende.

Jag vill ansöka om plats

Vilka regler gäller?

Får du ha barn i pedagogisk verksamhet när du är arbetssökande eller studerar? Vilken turordning finns? Här hittar du information om vad som gäller för dig och ditt barn inom pedagogisk verksamhet.

Ditt barn erbjuds plats i pedagogisk verksamhet i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov. Kommunen erbjuder förskoleplats till barn från och med ett års ålder.

Arbete och studier

Du får ha ditt barn i pedagogisk verksamhet när du arbetar eller studerar. Om du studerar heltid så räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även räkna med restid för båda dessa. För att du ska få rätt till pedagogisk verksamhet när du studerar så behöver du lämna ett intyg från din skola till kommunen. Sjuk och graviditetspenning fungerar precis som när du jobbar heltid.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn i pedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan. Förskolechefen och du kommer sen överens om vilka tider som barnet ska vara på den pedagogiska verksamheten. Efter syskons födelse eller efter att ett adoptivbarn tas emot i hemmet har barnet rätt att behålla sin ordinarie plats i en månad. Därefter sänks tiden till 20 timmar/vecka på den pedagogiska verksamheten eftersom vårdnadshavaren då har blivit föräldraledig.

Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen får ditt barn vara i den pedagogiska verksamheten den tid du behöver.

Ansök i god tid

Du kan anmäla ditt behov av plats på pedagogisk verksamhet sex månader innan du behöver den. Ködatum blir tidigast fyra månader innan plats önskas (garantidatum). Kommunen ska erbjuda dig plats inom fyra månader efter det att du skickat in din ansökan. Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål. Klarar inte utbildningskontoret att erbjuda plats enligt ditt önskemål inom fyra månader kan plats erbjudas inom hela kommunen istället.

Turordning

Barn som bor i Nyköpings kommun går före barn som bor i andra kommuner om det inte finns särskilda skäl. Vidare tillämpar Nyköpings kommun syskonförtur, det vill säga att om ett barn går på en förskola får barnets yngre syskon förtur till samma pedagogiska verksamhet eller en annan pedagogisk verksamhet i närheten. 

Du kan ansöka via våra e-tjänster

Ansök via kommunens e-tjänst

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Vad kostar det?

Här kan du se de avgifter som gäller för pedagogisk verksamhet i Nyköpings kommun. Det yngsta barnet räknas som barn 1. Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgiftsbelagda, resterande är alltså avgiftsfria.

Avgift i förskola

Barn 1: 3% av inkomsten – men högst 1382 kr/mån 
Barn 2: 2% av inkomsten – men högst 922 kr/mån 
Barn 3: 1% av inkomsten – men högst 461 kr/mån 
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Avgifter för fritidshem finner du här.

Information maxtaxa

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst, alltså din lön innan skatt har dragits av. Inkomsttaket ligger på 46 080 kr och innebär att du inte behöver betala en procentuell andel av inkomster som är högre än detta. Tjänar hushållet 60 000 kr så är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Avgift under 75 kr debiteras inte.

 • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
 • Avgift tas ut 12 månader per år.

Avgiften minskar inte om du har semester eller frånvaro av andra skäl.

Beräkna

Du kan göra en preliminär uträkning av din avgift med vårt verktyg här.

Skäl för uppsägning

Kommunen kan säga upp din plats på pedagogisk verksamhet med en månads uppsägningstid om du inte betalar din avgift, om du inte utnyttjar platsen som ni har kommit överens om eller om platsen inte har utnyttjats de senaste tre månaderna. 

Lämna inkomstuppgift

Här kan du läsa om vad som gäller när du får en förändrad inkomst.

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Om din inkomst ändras ska du lämna dina nya inkomstuppgifter till kommunen vilket du enkelt kan göra här via vår e-tjänst. 

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Följande räknas inte som inkomst:

 • Försörjningsstöd
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Studiemedel (lån och bidrag)
 • Familjehemsersättningens omkostnadsdel
 • Etableringsstöd för nyanlända

Inkomstuppgift

För att kommunens handläggare ska kunna debitera rätt belopp är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar inkomstuppgift för både dig och eventuell partner/sambo. Handläggaren på kommunen kan även be dig att lämna in inkomstuppgift om du inte har gjort detta. Du kan också på begäran av kommunens handläggare få lämna uppgifter om aktuella förhållanden.

Om förhållandena i familjen förändras – till exempel på grund av separation eller sammanboende – påverkar detta avgiften. Barn, Utbildning och Kultur genomför årligen en inkomstjämförelse mellan de inkomster som ni lämnar till handläggare och de uppgifter ni lämnat till Skatteverket.

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan som är 46 080 kr. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 000 kr så är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande avgiftsregler.

 • För barn mellan 1 och 3 år betalas full avgift.
 • För barn mellan 3 och 5 år reduceras avgiften med 30 % förutom under juni, juli och augusti då full avgift betalas. Gäller från 1 september det år barnet fyller 3 år.

Filer

Länkar

Jag vill säga upp platsen

Säg upp plats

Om du ska flytta från kommunen eller av annan vill anledning säga upp ditt barns plats på en pedagogisk verksamhet kan du använda vår e-tjänst för det.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Jag vill ändra schema, byta plats eller ändra inkomstuppgifter/hemförhållanden

Scheman

Här kan du använda vår e-tjänst för att ändra ditt barns schema.

 

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Ansök om ny plats

Ska du flytta ditt barn till en annan pedagogisk verksamhet kan du använda vår e-tjänst för att söka en ny plats. 

Lämna inkomstuppgift

Här kan du läsa om vad som gäller när du får en förändrad inkomst.

Om din inkomst ändras ska du lämna dina nya inkomstuppgifter till kommunen vilket du enkelt kan göra här via vår e-tjänst. 

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Följande räknas inte som inkomst:

 • Försörjningsstöd
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Studiemedel (lån och bidrag)
 • Familjehemsersättningens omkostnadsdel
 • Etableringsstöd för nyanlända

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan som är 46 080 kr. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 000 kr så är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande avgiftsregler.

 • För barn mellan 1 och 3 år betalas full avgift.
 • För barn mellan 3 och 5 år reduceras avgiften med 30 % förutom under juni, juli och augusti då full avgift betalas. Gäller från 1september det år barnet fyller 3 år.

Ändrade familjeförhållanden

Om förhållandena i familjen förändras, exempelvis vid separation eller samboende, ska ändringen anmälas till respektive handläggare eftersom det kan påverka avgiften. Vid förändringar av inkomst är platsinnehavaren skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell maka/maka/sambo. Vid stadigvarande ändring av vistelsetid ska nytt schema lämnas. I vistelsetiden ingår arbetstid, studietid samt skälig tid för lämning och hämtning. Tillfällig utökning av vistelsetid ska ske i samråd med verksamhetens chef.

Vid förändring kontakta handläggare för barnplacering.

Filer

Länkar

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-09