Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

En dator per elev

Nyköpings kommun erbjuder alla elever från årskurs 4 en egen dator för skolarbetet, en så kallad “en-till-en”-lösning. Det gör vi för ge alla elever samma förutsättningar att använda modern digital teknik som redskap i sitt lärande. Det gör att elevens digitala kompetens ökar och eleven blir därmed bättre förberedd att möta de krav som finns på arbetsmarknaden idag och imorgon.

I läroplanen från 2011 poängteras vikten av olika verktyg i undervisningen, där elevdatorer är ett viktigt stöd. Dessa krav har förtydligats ytterligare med nya skrivelser 2017. Digital kompetens är också en av EU:s 8 nyckelkompetenser, det vill säga nödvändiga kunskaper för elevernas fortsatta yrkeskarriär.

Även ur en tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv är datorn oslagbar - allt material blir tillgängligt för alla genom uppläsning, översättning och språkhjälp.

Google Apps for Education (GAfE)

Sedan hösten 2013 arbetar Nyköpings kommuns grundskolor med verktygen iGoogle Suite for Eduction. Skolorna har själva efterfrågat verktyg som är enkla och som inte stjäl vare sig värdefull pedagogtid för tekniskt underhåll, eller alltför stora ekonomiskaresurser. Google Suite for Education (GSuite) erbjuder skolor och universitet kostnadsfritt ett antal molnbaserade verktyg som på olika sätt förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för bland annat skapande av såväl texter som presentationer, mail, kalender, sites, classroom och egna hemsidor. GSuite och Chromebooks ger oss en smidig digital struktur. I kombination med digitala läromedel, resurser i tryckt material och lärarnas egna kunskapsbankar har vi idag en stabil bas för digital pedagogisk utveckling i Nyköpings kommun.

Molnet – vad är det?

Google Suite for Education (GSuite) är en så kallad molntjänst. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras över internet - “i molnet", utan att särskild programvara behöver installeras på datorn.

Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av molntjänster idag eftersom användaren då är oberoende av tid, plats och specifik dator för att komma åt sitt arbete.

För skolans del betyder det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och pedagoger oavsett vid vilken tid eller från vilken plats man loggar in för att arbeta, så länge det finns en tillgänglig internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Google Suite for Education och Elevinfo är exempel på molntjänster som vi använder i Nyköpings kommun. Avtalet med Google följs upp kvartalsvis av Barn- och utbildningsförvaltningen, för att stämma av såväl efterlevnad som eventuella förändringar.

Chromebook

En Chromebook är en typ av bärbar dator som bygger på att man arbetar i GSuite. Den har ingen hårddisk där man kan ladda ner och installera program utan man jobbar enbart i webbläsaren Chrome och mot molnet. En Chromebook har även en mycket snabb uppstartstid samt inloggning på ca 25 sekunder. Dessutom är vikten låg, ligger runt 1,2 kg, och batteritiden är på ca 8 timmar med full användning vilket motsvarar mer än en skoldag.

Allt detta gör att vi tror att Chromebook är ett utmärkt val som digitalt pedagogiskt verktyg för Nyköping kommuns grundskolelever. Till hösten 2017 delar vi ut Chromebooks till alla elever i åk 4 och 7.

Personuppgifter och PuL

All information som går att koppla till en specifik individ räknas som enpersonuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i Personuppgiftslagen (PuL), som är till för att skydda den personliga integriteten.

Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (till exempel betyg), pedagogisk administration (till exempel närvaro) och pedagogik (till exempel GSuite) ska fungera. Detta är tillåtet enligt PuL.

Skolans personal får utbildning om PuL och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter.

För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett biträdesavtal, som enligt Personuppgiftslagen (PuL) tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Nyköpings kommun har ett biträdesavtal med Google för att kunna skapa användarkonton och en skolorganisation i vår GSuite-domän @edu.nykoping.se. Vi har även biträdesavtal med Tieto för att hantera individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och kunskapskrav. För detta ändamål lämnas uppgifter om användarnas namn, personnummer samt klass-/grupptillhörighet ut från vår elevdatabas ProCapita. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur på till exempel grupp- och klassnivå i Elevinfo för skolorna.

När elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas GSuite/@edu.nykoping.se-konto och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt @edu.nykoping.se-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-14
Sidansvarig: Henrik Anängen