Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Hörsel

Specialpedagog med inriktning hörsel verkar för att elever med en hörselnedsättning ska få en likvärdig utbildning som andra elever oavsett sitt funktionshinder genom att:

 

  • ge information om elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser.
  • samverka med skolans rektor, personal och elevhälsogrupp.
  • sprida information om ny teknik och forskning till berörda.
  • samverka med Landstingets audionomer och hörsel- och dövmottagningen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
  • konsultation och handledning.

Hur kan vi underlätta för hörselelever?

Elever med hörselnedsättning har en arbetsam skolsituation. Hela skoldagen måste de koncentrera sig på att lyssna. Lyssnarattityden kräver stor psykisk energi och är tröttande. Det är därför mycket viktigt att läraren talar på ett, för eleven med hörselnedsättning, tydligt sätt så att eleven ges bästa möjlighet att avläsa. Läraren måste få klart för sig vilken stor betydelse avläsningen har även för elever med måttlig hörselnedsättning.

Det är givetvis också viktigt att belysningsfrågan och elevens placering i klassrummet är tillfredsställande löst. En elev med hörselnedsättning uppfattar oftast lärarens röst rätt bra, men har däremot svårigheter att uppfatta kamraternas röster. De hör alltså frågorna, men inte svaren. Därför är det viktigt att svaren upprepas.

Att använda hörapparat i en bullrig miljö är för de flesta tröttande och kan vara direkt plågsam. Många elever med hörselnedsättning har en försenad språkförståelse. De flesta har nedsättning av diskanthörseln, vilket medför svårigheter att uppfatta de tonlösa konsonanterna. Hörselnedsättningen får också talsvårigheter som följd, t.ex. bortfall av /s/ och /sje/ ljud, vilket medför behov av talkorrektion. Den självuppfattning man får (positiv-negativ) formas i samspel med omgivningen. Det viktigaste är att du som träffar eleven har den kunskapen!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-02