Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Farliga verksamheter i ditt område

Här hittar du information om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen i ditt område. Att både vi och du som privatperson har kunskap om anläggningarna är viktigt för att förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor.

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts område finns både verksamheter som klassas som farlig verksamhet och så kallad Sevesoanläggning.

Vad är en farlig verksamhet?

En verksamhet klassas som farlig om den bedöms kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd. Det kan också vara vissa flygplatser.

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts område finns följande farliga verksamheter:

  • SSAB
  • Oxelösund hamn
  • AGA
  • Hagnesta bergtäkt
  • Skavsta flygplats
  • Studsvik

Vem beslutar om en verksamhet är farlig?

Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet. Klassningen sker enligt 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Här kan du läsa mer om farliga

verksamheter på MSB:s hemsida.

Räddningstjänsten gör tillsyn av farliga verksamheter

Det är räddningstjänsten som gör regelbunden tillsyn av farliga verksamheter. Det sker enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kontakta oss om du vill har mer information om våra senaste tillsyner.

Vad är en Sevesoanläggning?

Vissa farliga verksamheter har ännu större krav på sig, de kallas för Sevesoanläggningar. Namnet kommer från EU:s så kallade Sevesodirektiv som har antagits för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö. I Sverige är EU-direktivet infört genom Sevesolagen.

Vem beslutar om en verksamhet klassas som Seveso?

Det är Länsstyrelsen som beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som Sevesoverksamhet. Klassningen sker enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följden av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). En Sevesoanläggning blir automatiskt även farlig verksamhet.

Två olika kravnivåer för Seveso

Sevesoanläggningar är indelade två olika kravnivåer beroende vilka kemikalier och vilken mängd

de hanterar.

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts område finns följande Sevesoanläggningar:

Här kan du läsa mer om Seveso på MSB:s hemsida. 

Länsstyrelsen gör tillsyn av Sevesoanläggningar

Det är Länsstyrelsen i Södermanlands län som gör regelbunden tillsyn av Sevesoanläggningarna i vårt område. Det sker enligt enligt Sevesolagstiftningen.

Kontakta länsstyrelsen om du vill har mer information om tillsyn av Sevesoanläggningarna: tfn 010-223 40 00 eller e-post: sodermanland@lansstyrelsen.se.

Du hittar också mer information på länsstyrelsens webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-06
Sidansvarig: Niclas Nordström
RTJ