Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Farliga verksamheter i ditt område

Här hittar du information om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen i ditt område. Att både vi och du som privatperson har kunskap om anläggningarna är viktigt för att förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor.

Vissa anläggningar inom Sörmlandskustens räddningstjänsts verksamma område bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter.

Vid olycka eller fara för allmänheten

Om det skulle inträffa en olycka varnas allmänheten genom signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Signalen innebär att den som nås av den ska bege sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio eller TV.

I de fall då det är överhängande fara för att en allvarlig kemikalieolycka ska eller har inträffat och där konsekvenserna kan ge allvarliga skador på människor, finns möjlighet att aktivera utomhuslarm via ett system med sirener runt SSAB:s, AGA Gas:s och Oxelösunds hamns industriområde samt i de centrala delarna av Oxelösund.

Vad är en farlig verksamhet?

En verksamhet klassas som farlig om den bedöms kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd. Det kan också vara vissa flygplatser.

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts område finns följande farliga verksamheter:

Vem beslutar om en verksamhet är farlig?

Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet. Klassningen sker enligt 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Här kan du läsa mer om farliga verksamheter på MSB:s webbplats.

Räddningstjänsten gör tillsyn av farliga verksamheter

Det är räddningstjänsten som gör regelbunden tillsyn av farliga verksamheter. Det sker enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kontakta oss om du vill har mer information om våra senaste tillsyner.

Vad är en Sevesoanläggning?

Vissa farliga verksamheter har ännu större krav på sig, de kallas för Sevesoanläggningar. Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas "sevesolagstiftningen". Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier.

Enligt Sevesolagen är kommunen skyldig att ta fram en plan för hur räddningsinsatser ska genomföras. Planen som Sörmlandskustens räddningstjänst har arbetat fram beskriver de verksamheter som faller in under Sevesolagen samt hur räddningstjänsten, tillsammans med förebyggande åtgärder, har planerat för att vid en händelse kunna hantera räddningsinsatser vid dessa anläggningar. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det av ändrade förhållanden finns anledning att ändra planen. När planen upprättas ska allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Vem beslutar om en verksamhet klassas som Seveso?

Det är Länsstyrelsen som beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som Sevesoverksamhet. Klassningen sker enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följden av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). En Sevesoanläggning blir automatiskt även farlig verksamhet.

Två olika kravnivåer för Seveso

Sevesoanläggningar är indelade två olika kravnivåer, högre nivån eller lägre nivån, beroende på vilka kemikalier och vilken mängd de hanterar.

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts område finns följande Sevesoanläggningar:

Här kan du läsa mer om Seveso på MSB:s webbplats. 

Kommunen tillsammans med respektive verksamhet är skyldig att ge information till allmänheten om anläggningarna, vilka risker produktionen innebär samt hur man ska bete sig om larmet går. För dig som bor i närheten av någon av dessa anläggningar är det extra viktigt att ta del av denna information.

Länsstyrelsen gör tillsyn av Sevesoanläggningar

Det är Länsstyrelsen i Södermanlands län som gör regelbunden tillsyn av Sevesoanläggningarna i vårt område. Det sker enligt enligt Sevesolagstiftningen.

Kontakta länsstyrelsen om du vill har mer information om tillsyn av Sevesoanläggningarna: tfn 010-223 40 00 eller e-post: sodermanland@lansstyrelsen.se.

Du hittar också mer information på länsstyrelsens webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-04
Sidansvarig: Niclas Nordström
RTJ