Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Drogförebyggande arbete

Att minska tobaksbruket och begränsa alkoholskadorna samt att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle har länge varit viktiga mål för folkhälsoarbetet i Sverige. I Nyköpings kommuns verksamheter pågår flera förebyggande insatser.

Sörmlandsidrotten, näringslivet, föreningslivet och ideella organisationer i det drogförebyggande arbetet. Insatserna sker oftast i samverkan mellan skolan, socialtjänsten och räddningstjänsten. I begreppet droger ingår alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Förebyggande arbete i Nyköpings skolor

Samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i Nyköping ser allvarligt på att droger förekommer bland unga. Skolan samverkar nära med polis och socialtjänst i frågorna. Därför finns gemensamma styrdokument som stöd i arbetet. Alla sex högstadieskolor har tillsammans med polis och socialtjänst arbetat fram en plan med syftet att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning av ANDT-preparat bland eleverna. Läs ANDT-planen här.

På Nyköpings högstadieskolor råder tobaksfri skoltid, ramar och regler kring det har också samlats i en plan. Läs mer om det tobaksförebyggande arbetet här.

Även gymnasieskolorna i Nyköping har arbetat fram en plan tillsammans med polis och socialtjänst. Planen omfattar huvudsakligen rutiner för hur bruk av alkohol och droger bland eleverna ska hanteras av polis, socialtjänst och skola och hur samverkan ska ske. Läs planen här.

Samverkan med föräldrar

Skolorna arbetar aktivt för att stärka föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll i det förebyggande arbetet. Via föräldramöten och temakvällar får föräldrar/vårdnadshavare information och kunskap om bland annat ANDT. Det är tillfällen som även ger möjlighet att skapa en dialog mellan föräldrar, skola och ibland även socialtjänst och polis. Läs mer om Temakvällar om tonårsliv här.

Nyköpings högstadieskola använder sig av föräldrastödsmetoden EFFEKT på sina föräldramöten. Det är ett alkoholförebyggande program som ger föräldrar stöd i sitt föräldraskap. Läs mer om EFFEKT här.

Sex övergripande mål

Sveriges riksdag har beslutat om sex mål gällande alkohol, narkotika, doping och tobak. Tillsammans ska målen bidra till att uppnå det övergripande målet för ANDT-politiken; "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

Kort sammanfattat handlar de sex målen om:

  • Att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.
  • Att antalet människor som använder, utvecklar missbruk/ beroende eller avlider på grund av missbruk ska minska
  • Att tillgängligheten till stöd och vård i samhället ska öka.

I propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings och tobakspolitiken 2016-2020 kan du läsa mer om målen.

Förebyggande arbete i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanland har i uppdrag att omvandla de nationella målen inom ANDT-politiken genom att stödja och utveckla det förebyggande arbetet i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dem till Socialdepartementet.

Länsstyrelsen har ett nära samarbete med bland annat kommuner, landsting och polis. Målet är att alla kommuner i länet ska bedriva ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak.
För kommunerna anordnas regelbundet nätverksträffar och samverkansdagar utifrån olika teman. Länsstyrelsen erbjuder även ekonomiskt stöd, utbildning och direkt stöd till kommunal personal.

I Länsstyrelsens och Landstingets rapport kan du läsa  om länets ungdomars bruk av och attityder kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Uppgifter om bruket av droger i Nyköping hittar du i Nyköpings kommuns folkhälsoprofil från 2014. Kommunen gör en sådan rapport vartannat år.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Nyköpings kommuns förebyggande arbete kring alkohol, dopning och tobak:
Alkoholförebyggande arbete
Dopningförebyggande arbete
Tobaksförebyggande arbete

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-21
Sidansvarig: Emelie Nisu