Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Drogförebyggande arbete

Att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. Nyköpings kommun bedriver sedan många år tillbaka förebyggande arbete kring dessa frågor.

En stor del av det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) utförs av kommuner, landsting och civilsamhället. I Nyköpings kommun bedrivs det förebyggande ANDT-arbetet främst inom skolan, socialtjänsten, räddningstjänsten och miljöenheten. Kommunen samverkar ofta med Polisen, Sörmlandsidrotten och Länsstyrelsen. Exempel på lagar som  styr arbetet är tobakslagen, alkohollagen, dopningslagen och arbetsmiljölagen. 

Förebyggande arbete i Nyköpings kommun

Förebyggande arbete sker bland annat på skolorna. Utöver det ordinarie undervisningen där alkohol, narkotika, dopning och tobak ska ingå, har högstadieskolorna och gymnasieksolorna i Nyköping tillsammans med socialtjänsten och Polisen tagit fram gemensamma styrdokument som stöd i arbetet. Alla högstadieskolor har arbetat fram en ANDT-plan med syftet att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning av ANDT-preparat bland eleverna. Läs ANDT-planen här. Gymnasieskolorna har arbetat fram en Drogplan tillsammans med polis och socialtjänst. Planen omfattar huvudsakligen rutiner för hur bruk av alkohol och droger bland eleverna ska hanteras av polis, socialtjänst och skola och hur samverkan ska ske. Läs planen här.

Sedan 2015 har högstadieskolorna tobaksfri skoltid vilket innebär att eleverna inte får använda tobak under skoltid. Andra åtgärder som kommunen genomför för att minska tobaksbruket är tillsyn av miljöer som ska vara rökfria enligt tobakslagen samt tillsyn av butiker som täljer tobak.  Läs mer om det tobaksförebyggande arbetet här.

Ett annat område som Nyköpings kommun prioriterar är dopningsförebyggande arbetet. Det pågår insatser inom bland annat föreningslivet, på träningsanläggningar och skolor. Läs mer om det dopningsförebyggande arbetet här.

Samverkan med föräldrar

Skolorna arbetar aktivt för att stärka föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll i det förebyggande arbetet. Via föräldramöten och temakvällar får föräldrar/vårdnadshavare information och kunskap om bland annat ANDT. Dessa tillfällen ger även möjlighet att skapa en dialog mellan föräldrar, skola och ibland även socialtjänst och polis.

Sedan 2016 tillämpar Nyköpings högstadieskola föräldrastödsmetoden EFFEKT på sina föräldramöten. Det är ett alkoholförebyggande program som bland annat ger föräldrar stöd i hur de kan prata om alkohol med sina barn. Läs mer om EFFEKT här.

Sex nationella mål för ANDT-arbetet

Sveriges riksdag har beslutat om sex mål gällande alkohol, narkotika, doping och tobak. Tillsammans ska målen bidra till att uppnå det övergripande målet för ANDT-politiken; "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

Kort sammanfattat handlar de sex målen om:

  • Att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.
  • Att antalet människor som använder, utvecklar missbruk/ beroende eller avlider på grund av missbruk ska minska
  • Att tillgängligheten till stöd och vård i samhället ska öka.

I propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings och tobakspolitiken 2016-2020 kan du läsa mer om målen.

Förebyggande arbete i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanland har i uppdrag att omvandla de nationella målen inom ANDT-politiken genom att stödja och utveckla det förebyggande arbetet i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dem till Socialdepartementet.

Länsstyrelsen har ett nära samarbete med bland annat kommuner, landsting och polis. Målet är att alla kommuner i länet ska bedriva ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak.
För kommunerna anordnas regelbundet nätverksträffar och samverkansdagar utifrån olika teman. Länsstyrelsen erbjuder även ekonomiskt stöd, utbildning och direkt stöd till kommunal personal.

I Länsstyrelsens och Landstingets rapport kan du läsa  om länets ungdomars bruk av och attityder kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Uppgifter om bruket av droger i Nyköping hittar du i Nyköpings kommuns folkhälsoprofil från 2014. Kommunen gör en sådan rapport vartannat år.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Nyköpings kommuns förebyggande arbete kring alkohol, dopning och tobak:
Alkoholförebyggande arbete
Dopningförebyggande arbete
Tobaksförebyggande arbete

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-01
Sidansvarig: Emelie Nisu