Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Säkerhets- och trygghetsrådet

Säkerhets- och trygghetsrådet (STRÅ) och det utgör en del i kommunens säkerhetsarbete.

Rådet är inte ett beslutande organ utan syftet är att arbeta för ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Läs mer om det övergripande säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun, länk finns i högermenyn.

Medlemmar

Målsättningen är att deltagarna utgörs av politiker och ledande tjänstemän från kommunala verksamheter och företrädare från andra organisationer och myndigheter med intresse för och anknytning till området. Se mer information om medlemmarna i högermenyn.

Styrdokument

Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun i Sverige ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering.

Nyköpings kommun har valt att ha en samlad strategi som utöver handlingsprogram enligt skydd mot olyckor och kommunens krishantering även innefattar områdena kommunalt internt säkerhetsarbete, trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande åtgärder, kommunalt brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd.

Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun samt kommunens årsredovisning finns i högermenyn. I handlingsprogrammet anges de övergripande målen för respektive område. I årsredovisningen finns uppföljning av några mål.

Aktiviteter

Möten

STRÅ möts minst en gång per år. Då redovisas bland annat den sammantagna uppföljningen och utvärderingen av de olika arbeten som har skett inom respektive område i Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun.

Minnesanteckningar från samtliga möten finns i högermenyn.

Övriga aktiviteter

I de fall rådet anser att resurser ska kraftsamlas mot en identifierad lägesbild/problembild som inte finns i handlingsprogrammet ska förslaget analyseras, kostnadsberäknas och formuleras till ett ärende och skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut. En särskild beredningsgrupp utses lämpligen då denna typ av frågor blir aktuella.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-01-27
Sidansvarig: Johanna Haugness