A-Ö om Campus Nyköping

Denna sida innehåller information som är bra att känna till för dig som är studerande på Campus Nyköping.

Adress

Besöksadress:
Campus Nyköping
Stora Torget 7

Postadress

Nyköpings kommun
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

e-post:info@campusnykoping.se

Café

På Campus Nyköping finns ett trevligt café. Här kan du fika eller äta en lättare lunch till rimliga priser. Öppettider må-to kl. 08.00-15.30, fr 08.00-13.00.

CSN

Tfn 0771-276 000. Mer information hittar du på www.csn.se. Informationsmaterial om studiemedel finns hos studie- och yrkesvägledningen.

Datorer

När du börjar dina studier får du en egen inloggning till våra datorer.
Datorer för enskilt arbete finns i grupprum och i biblioteket. Utskrifter kostar 50 öre styck och du betalar i förskott i receptionen. Huvudregeln är att datorer endast skall användas för skolarbete. Du får inte installera eller ens försöka ändra installationerna av program eller nätverk. Du får inte låna ut din identitet eller katalog och inte använda någon annans. Behöver du hjälp eller support, kontakta receptionen.

Distansstudier

För dig som läser på distans (gymnasial nivå) hos någon av vår externa utbildningsanordnare, t.ex. NTI gäller särskilda rutiner. Mer information får du av studie- och yrkesvägledningen.

E-post

info@camupsnykoping.se

Facebook

Besök oss gärna på Facebook och "gilla" våra sidor för att få uppdatering om saker som händer på skolan och möjlighet att ställa frågor om dina studer. Våra facebooksidor:

 

    Frånvaro

Se information under respektive utbildningsform.

Försäkring

Alla studerande inom kommunal vuxenutbildningen, Sfi samt studerande på YH-utbildningar är olycksfallsförsäkrade under skoltid genom Folksam. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Mer information och blankett för skadeanmälan finns på www.nykoping.se eller kontakta kommunens säkerhetssamordnare på tfn 0155-
24 75 25.

Högskoleprovet

Vill du skriva högskoleprovet anmäler du dig på www.studera.nu. Campus Nyköping ansvarar för provets genomförande i Nyköping. 

Information

Intern-TV med aktuell information finns i anslutning till entrén, i caféet samt i kuben, plan 2.

Klädskåp

Klädskåp finns i mycket begränsad omfattning. Om ledigt skåp finns skaffar du själv ett lås. Skåpet ska tömmas på våren/sommaren. 

Kopiering

Kopieringsmaskin finns i kuben, plan 2. Kopieringskort köps i receptionen
(finns i olika valörer), kostnad 50 öre/kopia.

Kurslitteratur

Kurslitteratur kan köpas via bokhandel eller internet. Se också efter på anslagstavlorna på plan 1 och 2 om någon vill sälja en begagnad bok som du söker.

Källsortering

För källsortering av sopor finns särskilda skåp utplacerade t ex i caféet, korridorer och i matsalarna.

Lärares frånvaro

Vid lärares sjukdom/korttidsfrånvaro öppnas undervisningslokalen för självstudier om vikarie saknas. Du förutsätts arbeta självständigt eller tillsammans med andra studerande.

Läs- och skrivhjälp

Campus Nyköping erbjuder dig som studerar på grundläggande- och gymnasial nivå stöd och hjälp med dina läs- och skrivproblem. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Matsalar

På plan 1, källarplanet, ligger våra matsalar. Här finns kylskåp, mikrovågsugnar och diskmaskin. Porslin och bestick tar du med själv. För allas trivsel hjälps vi åt att hålla rent och snyggt.

Moodle

Moodle är en webbaserad lärplattform som används på Campus Nyköping. Som studerande på Campus Nyköping kommer webbplatsen att vara ett viktigt hjälpmedel för kommunikation med dina lärare och med andra studerande. Meddelanden från skolledningen, studievägledningen och administrationen kommer också att skickas till dig via Moodle och även uppföljningar görs på detta sätt. Du som studerar på distans hos någon av våra externa anordnare t ex NTI-skolan studerar via respektive anordnares lärplattform.

Parkering

En handikapplats finns på innergården. Tillstånd krävs, kontakta receptionen.

Post och meddelanden

Postmapp för meddelanden till studerande finns på receptionsdisken. Post och meddelanden till lärare lämnas via receptionen.

Passerkort

Du som studerar på andra tider än dagtid (08.00-17.00), behöver ett passerkort för att få tillgång till lokalerna på Campus Nyköping. Du får kortet av din lärare eller via receptionen. Förlorat kort debiteras med 100 kr. Du som studerar på dagtid behöver inget passerkort.
Kortet återlämnas till receptionen när studierna är avslutade.

Receptionen

Öppettider: må-fr 07.45-16.00, fr 07.45-13.00. Lunchstängt alla dagar 11.30-12.00. Tfn 0155-24 87 85.

Rökning

Rökning är endast tillåtet utomhus i anvisad rökruta. Det är inte tillåtet att stå vid entrédörrarna och röka.

Studiebibliotek

Studiebiblioteket finns på plan 2 (entréplan).

Studiecenter - studerandestöd

Du som studerar på sfi, grundläggande, gymnasial eller Yh-nivå har möjlighet att få handledning av lärare och utföra enskilda studieuppgifter i en "tyst" studiemiljö. Studiecentret ligger i biblioteket på plan 2.

Studie- och yrkesvägledning

Du hittar studie- och yrkesvägledningen på plan 2, mitt i huset.
Studie- och yrkesvägledarna når du på följande sätt:

Bokade besök:

Tidsbokningen vänder sig till dig som är ny studerande, funderar på att börja studera eller som känner att du behöver ett längre vägledningssamtal.

 Bokar tid gör du i receptionen på Campus Nyköping eller på tfn 0155 24 87 85.

Drop-in

För dig som har korta, enkla frågor, till exempel om CSN erbjuder vi drop-in enligt nedan.

Måndag:  10.00-12.00
Onsdag:  10.00-12.00

Telefon

Våra studie- och yrkesvägledare svarar också gärna på korta, enkla frågor, via telefon 0155 45 76 00 på följande tider:

Må - torsdag kl 08.00-09.30.

Telefon

Möjlighet att låna telefon finns i kuben, plan 2.

Vaktmästeri

Här kan du få hjälp med kläd, bok- och förvaringsskåp, felanmälan m m. Vaktmästeriet hittar du mitt i huset på plan 2.

Värdeskåp/bokskåp

I vaktmästeriet kan du i mån av tillgång hyra ett värdeskåp/
bokskåp. Deponeringsavgiften är 100 kr och skåpnycklar tillhandahålls av vaktmästarna. Observera att tillgången till skåpen är begränsad under kväll och helg.

Utrymningsvägar

Kontrollera noggrant utrymningsvägar. Vid utrymning är samlingsplatsen för Campus Nyköping Stora Torget. Om möjligt samlas man klass/gruppvis tillsammans med sin lärare.

Öppettider huvudentrén

må-to 07.30-17.15
fr        07.30-16.00

Kompletterande information för dig som studerar på Yh-nivå

Frånvaro

All frånvaro anmäls till receptionen på Campus Nyköping, tfn 0155-24 87 85.

Moodle

Moodle är den webbaserad plattformen där betyg och närvaro registreras.
På plattformen publiceras och kommuniceras även all övrig utbildningsrelaterad information.

Kompletterande information för dig som studerar på grundläggande eller gymnasial nivå 

Avbrott

Om du måste avbryta en eller flera kurser skall du anmäla detta till berörd lärare, studievägledare samt receptionen. Vi ber dig fylla i en särskild blankett som gäller orsaken till ditt avbrott. Avbrottsblanketten finns i receptionen och på www.campusnykoping.se. Du skall alltid anmäla avbrott och förändrad studietakt till CSN.

Betyg

 

Betyg och intyg

Slutbetyg, samlat betygsdokument och intyg ska begäras på särskild blankett. Vill du beställa ett slutbetyg talar du med en studievägledare. Betygsbegäran lämnas i receptionen, där du även får ut ditt betyg. Vill du ha betyget hemskickat lämnar du ett frankerat kuvert i receptionen med ditt namn och adress på.

Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg kan få ett intyg. Intygsbegäran lämnas i receptionen.

Betyg till Verket för högskoleservice (VHS)

Det betyg du får från Campus Nyköping kommer att skickas till den betygsdatabas som Verket för högskoleservice (VHS) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder VHS och alla universitet/högskolor ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att VHS och alla lärosäten har tillgång till ditt betyg när det skickats till den nationella betygsdatabasen. Observera att det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av ditt betyg om du söker högskoleutbildningar. Detta gäller både program och fristående kurser. Det gäller dock inte utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning.

CSN

Du är skyldig att själv anmäla förändringar i dina studier till CSN som kan påverka din rätt till studiemedel, t ex om du avbryter dina studier, gör uppehåll i dina studier under minst sju dagar eller byter utbildning. En ändring som innebär att du inte längre har rätt till studiemedel kan medföra att planerade utbetalningar inte betalas ut eller att CSN kan komma att kräva tillbaka belopp som du inte har rätt till.

Frånvaro

All frånvaro ska anmälas första vardagen på telefon 0155-24 87 85 till receptionen på Campus Nyköping. Du bör också kontakta dina lärare vid längre frånvaro. Om du är frånvarande i mer än en vecka utan att du har kontaktat dina lärare eller lämnat meddelande till receptionen på Campus Nyköping så riskerar du att avskrivas från din kursplats och du riskerar även att förlora ditt studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Om du har studiemedel från CSN och är sjuk måste du även sjukanmäla dig till Försäkringskassan den första sjukdagen. Vid sjukfrånvaro i mer än sju dagar skall läkarintyg lämnas i receptionen på Campus Nyköping. Studerande med studiemedel anmäler vård av barn på telefon 0155-24 87 85 (receptionen på Campus Nyköping) och till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Kursbyten

Det kan finnas möjlighet till byte av kurs om plats finns i annan kurs. Byte av kurser ska göras så snart som möjligt efter kursstart. Tala med en studievägledare innan du ändrar kursval. En ändrad studieplanering kan medföra uteblivet/minskat studiestöd. Ändringsmeddelande till berörda lärare lämnas från receptionen.

Kurslitteratur

Lista på kurslitteratur finns i receptionen i Campus Nyköping och här på webbplatsen vid terminsstarten.

Kursplaner

Genomgång av kursplaner med betygskriterier sker vid kursstart. Kursplanerna finns dessutom att hämta från www.skolverket.se. Klicka på ”Lagar och regler” och sök dig därefter fram till ”Kursinfo”. Vid kursstarten gör du/studiegruppen tillsammans med lärarna kursplaneringar för de kurser som du antagits till.

Ledighet, lov

Ledighet medges inte under pågående studier. Om du måste vara ledig, får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat under din ledighet. Ledighet omfattande mer än en vecka skall alltid anmälas till CSN, eftersom du inte har rätt till studiemedel om du är ledig från studierna.

Närvaro

För att anses vara aktiv studerande ska du ha kontinuerlig kontakt med dina lärare, följa den uppgjorda studieplanen och delta i den undervisning som är planerad.

Kompletterande information för dig som studerar på distans på högskolenivå

Grupprum, datorer mm 

Läser du på distans eller på en annan studieort? Då är du välkommen att använda våra grupprum och datorer. Anmäl dig i receptionen första gången du kommer hit, så får du den hjälp och information du behöver.

Tentamen

Om din institution tillåter är du välkommen att göra din tenta här. Kontakta Campus Nyköping senast en vecka före din tentamen, så hjälper vi dig med hanteringen kring detta. Du kontaktar själv din institution på respektive universitet/högskola för att de ska få kännedom om att du ska tentera på annan ort.

Uppdaterad: 2014-05-27 | Pia Wibom

Dela med dig
Profilbild Campus Nyköping

Campus Nyköping