Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nyköpings resecentrum

I framtidens Nyköping är ett modernt resecentrum  en viktig del staden. Nyköpings resecentrum planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger idag. Till och med 27 februari 2017 pågick samråd för detaljplanen.

Ta del av förslaget på detaljplan och var processen är just nu

Planeringen att bygga ett resecentrum har pågått sen 2006. Arbetet avstannade under en period men återupptogs med full kraft 2015. Den politiska ambitionen har ända sen start varit att skapa ett centralt beläget resecentrum som är lättillgängligt för så många som möjligt och som knyter ihop kollektivtrafiken och staden. 

Kommunikationerna för alla som reser ska förbättras genom att skapa ett hållbart nav för gångtrafikanter, cyklister, buss- och tågresenärer samt bilister. 

Nyköpingsborna önskar ett grönt och lummigt resecentrum

Våren 2016 genomförde vi en dialog med medborgare där Nyköpingsborna tyckte till om ett nytt resecentrum. Närmare 800 personer deltog. 

Samråd om detaljplanen nu avslutat

Samrådsperioden är nu över och under våren behandlas de yttranden (synpunkter) som kan påverka förslaget, innan ett formellt beslut fattas 2018. Läs mer om vilken typ av yttranden som kom in under samrådet.

På Nyköpings framtida resecentrum ska det vara enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel samt bil. Det ska också vara en plats som upplevs som trygg och säker. Och platsen ska såklart uppfylla våra behov kopplade till resor.

På Culturum arrangerades den 25 januari ett öppet hus där tjänstemän från kommunen och från Trafikverket var på plats. Detaljplanen och järnvägsplanen visades samtidigt som stort utrymme gavs för frågor. Information om järnvägsplanen hittar du på Trafikverkets webbplats.

Samma dag intervjuades Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun tillsammans med Ingegerd Ask, projektledare Nyköpings resecentrum och Jonas Nimfelt, projektledare på Trafikverket i Sörmlands radio P4. Lyssna på intervjun som börjar 1.07 in i sändningen.

En del i att ta fram detaljplaneförslaget för Nyköpings resecentrum var en dialog med medboragare våren 2016 på temat karaktär och upplevelse. Nästan 800 personer svarade. Under samrådstiden har närboende till järnvägsstationen bjudits in till informationsmöte. Ytterligare ett informationsmöte på Culturum har genomförts för allmänheten då både Trafikverket och Nyköpings kommun presenterat planerna.

Samarbeten

I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-05
Sidansvarig: Ingegerd Ask
Mer info

Frågor och svar

Om Nyköpings resecentrum och detaljplaneförslaget

Just nu i projektet:

Nu sammanställs alla yttranden som kom in under samrådsperioden. Svar kommer att skickas till alla sakägare inför granskningen.