Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nyköpings resecentrum - detaljplaneförslag

Under perioden 16 januari - 27 februari 2017 kan alla som vill vara med och tycka till om förslaget på detaljplan för Nyköpings resecentrum. Onsdag 25 januari arrangeras ett Öppet hus för allmänheten på Culturum kl 17:00-20:00.

Vi planerar för Nyköpings framtida resecentrum i bangårdsområdet, mellan nuvarande tågstation och Brunnsgatan, längs med Södra Bangårdsgatan (fastigheten Väster 1:42 med flera) i centrala Nyköping. Nu kan alla som bor, verkar och vistas i Nyköping vara med och tycka till om detaljplaneförslaget. 

Se skisser som beskriver Nyköpings framtida resecentrum.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa ett attraktivt och praktiskt resecentrum

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att skapa ett attraktivt och praktiskt resecentrum som fungerar effektivt för alla sätt att resa till och från samt i Nyköping. Där kommer lokal, regional och nationell tåg- och busstrafik finnas på samma plats och där blir det enkelt att byta mellan olika sätt att resa.

Detaljplanen säkrar de förändringar som behöver göras utifrån Ostlänkens krav på spår och perronger. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett resecentrum med stöd- och servicefunktioner som till exempel utrymmen för resenärer, service och parkering. Inom planområdet ges också möjlighet till centrumverksamhet som handel och caféer samt kontor. Det skapas plats för torgytor och parker. I planens västra del görs det möjligt att bygga bostäder. Detaljplanen innehåller flera dokument:

  • Planbeskrivningen (här hittar du hela beskrivingen av detaljplanen med bilder, illustrationer, tabeller och text).
  • Illustrationsplan (detta är en karta med text som beskriver de olika funktionerna i området).
  • Plankarta (detta är kartan över själva planområdet).

Miljökonsekvensbeskrivning och samtliga handlingar

Planförslaget har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan och däför har en behovsbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Planförslaget överensstämmer med Nyköpings kommuns översiktsplan. En rad andra dokument har också legat som underlag i arbetet att ta fram detaljplaneförslaget, som olika utredningar och analyser samt Nyköpings kommun Transportstrategi till exempel. Ta del av samtliga handlingar.

Var med och tyck till under samrådsperioden 16 januari - 27 februari 2017

Var med och tyck till om detaljplaneförslaget från och med 16 januari till och med 27 februari 2017. Du måste lämna skriftligt svar för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen.

Skicka ditt skriftliga svar antingen via vanlig post:

Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad
Plan- och naturenheten
611 83 Nyköping

eller via e-post: samhallsbyggnad@nykoping.se

Skicka in dina synpunkter, senast 2017-02-27.

Efter samrådsperioden

Under våren kommer synpunkterna från samrådet att sammanställas. Planarkitekterna bearbetar och reviderar därefter förslaget beroende på vilka synpunkter som har kommit in.

Under hösten sker den del i processen som heter "Granskning". Det innebär att det reviderade planförslaget skickas ut för granskning under minst 2 veckor. Handlingarna finns då att läsa via vår webpplats och ett anslag finns i Stadshusets foajé. De som har haft synpunkter under samrådet får också del av handlingarna under granskningstiden.

Efter granskningsperioden antar Bygg- och tekniknämnden eller kommunfullmäktige planförslaget, beroende på hur stora förändringar detaljplanen innebär. Läs mer om hur en detaljplan blir till, antagandet av planen och hur det fungerar med eventuellt överklagande.

Information för allmänheten 25 januari kl 17:00-20:00 på Culturum

Under samma period som samrådet för Nyköpings resecentrums detaljplan pågår också samråd för Trafikverkets järnvägsplan som rör spåren från Nyköpingsån och fyra kilometer västerut. Onsdag 25 januari kl 17:00-20:00 fanns det möjlighet att träffa både tjänstemän från kommunen och från Trafikverket på Culturum vid ett Öppet Hus. Detaljplanen och järnvägsplanen visades samtidigt som utrymme gavs för frågor. Information om järnvägsplanen hittar du på www.trafikverket.se

Samma dag intervjuades Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun tillsammans med Ingegerd Ask, projektledare Nyköpings resecentrum och Jonas Nimfelt, projektledare på Trafikverket i Sörmlands radio P4. Lyssna på intervjun som börjar 1.07.07 in i sändningen.

Sakägare fick information hemskickad inför att samrådsperioden startade. Sakägare är de fastighetsägare och boende som bor i direkt anslutning till detaljplaneområdet. Läs samrådsbrevet

Ta del av handlingar

Här i texten hittar du alla handlingar som hör till samrådet. Du kan också ta del av dem i Stadshusets entréhall och på Culturum, Hospitalsgatan 4 i Nyköping. Du kan beställa alla handlingar på papper hos Samhällsbyggnad, plan- och naturenheten. Ring i så fall 0155-24 80 00 eller e-posta till samhallsbyggnad@nykoping.se. 

Läs mer övergripande information om projekt Nyköpings resecentrum och projekt projekt Ostlänken här på nykoping.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-17
Sidansvarig: Annica Nilsson
Mer info

Ta del av samtliga handlingar

Beskrivande skisser över Nyköpings resecentrum

Klicka på bilden för att se skisser som beskriver Nyköpings framtida resecentrum

Tidplan för detaljplanearbetet
- Samrådsperiod 16 januari - 27 februari 2017 
- Sammanställning av
synpunkter våren 2017 
- Granskning hösten 2017
- Antagande i Kommunfullmäktige våren 2018
- Detaljplanen vinner laga kraft under våren 2018

Uppskattad tidplan för byggnation
- Preliminär start 2020 (innan dess ska marken saneras).

Frågor och svar 

1. Hur kommer trafiken under järnvägsbron på Brunnsgatan fungera när passagen stängs?

En tillfällig lösning för att passera järnvägen kommer att upprättas för gång, cykel och busstrafik under tiden för ombyggnationen. Privatbilar och annan trafik får ta andra vägar i staden.

2. När och hur länge stängs Brunnsgatan?

Byggnationen startar inte före år 2020 och pågår troligtvis 1-2 år. Planering för att korta tiden pågår med Trafikverket.

3. När startar byggandet av Nyköpings resecentrum

Byggskedet kommer att pågå från 3 till 6 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.  under en period av tre år. 

4. Varför ska resecentrum ligga just här?

Lokaliseringsutredningen pekar ut området som den bästa platsen för Nyköpings resecentrum. I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (från 2013) är planområdet också utpekat som område för resecentrum. Läs mer om lokaliseringsfrågan och ta del av fler frågor och svar