Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Crea Futura - en elevgrupp för framtiden

Musikskolan utvecklas hela tiden. Förra året är inte nästa år likt. Men då musikskolan är till för musikintresserad ungdom, så träffas vi för att prata om vad vi kan och bör göra för att skapa den bästa musikskolan. Crea Futura är en fantasifull beskrivning av gruppens funktion - att skapa en kreativ verkstad för framtidens musikskola.

Musikskolan kan sin barnkonvention. Vår verklsamhet riktar sig till barn och ungdomar, så hur kan vi veta vad dom vill ha ut av sin skola om vi inte frågar dem och har den där härliga diskussionen om drömmarnas mål där vi lyssnar och försöker tillsammans nå dit.

Här är en film som handlar om just det.

Crea Futura-gruppen är inte en helt fast grupp. Varje gång inbjuds några fler och det annonseras i korridoren om mötena om någon vill vara med. Några har varit med förut. Gruppen växer och lika så alla förslag som kommer upp på mötena. Det kan vara storslagna förslag som tar ett tag att fundera kring. Man kan säga att studion är en sak som var en sådan drömlik önskan, men den gick att infria. Nu har vi även planerat en annan sådan dröm, ett träningsrum som är ljudisolerat.

Det kan även handla om små saker som vad en kopp te får kosta. Det kan även handla om att man vill ändra på något i undervisningen t ex att få spela annan musik eller andra instrument del av tiden. Man kanske vill att vi samarbetar med någon förening eller skaffar mer läsbart i korridoren.

Crea Futura vill träffa så många elever som möjligt och därför kommer vi försöka ordna så att delar av gruppen inklusive mig själv gör studiebesök i orkestergrupper så att alla får vara med och tycka till om saker de funderar över.

Vill du vara med på utskickslistan så kan du anmäla dig till expeditionen via besök eller mail till lena.emmerstrand@nykoping.se 

Håll utkik efter den här loggan!

jpg. 42Kb

 

Välkommen till Framtidens musikskola i Nyköping!

/Musikskolan gm Lena Emmerstrand

Likabehandlingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyköpings Musikskola 2016/2017

I denna plan har två planer sammanförts till en; en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen).

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Diskrimineringsgrunderna:

 • · Etnisk tillhörighet
  · Funktionshinder
  · Kön
  · Könsöverskridande identitet eller uttryck
  · Religion eller annan trosuppfattning
  · Sexuell läggning
  · Ålder

Direkt och indirekt diskriminering

Diskriminering är när musikskolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och att det har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering.
Det sker om musikskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt men som i praktiken missgynnar en elev enligt någon av diskrimineringsgrunderna.

I lagen införs också ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om ett barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling, eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen, så är det förbjudet att bestraffa barnet eller eleven som en följd av detta.

Likabehandling på musikskolan Ingen som deltar i musikskolans verksamheter ska utsättas för kränkande behandling. Ingen som deltar i musikskolans verksamheter ska känna olust eller rädsla för att vara med. Alla som deltar i musikskolans verksamheter ska respekteras oavsett olikheter. Alla vuxna är öppna för att fånga upp tecken på diskriminering och annan kränkande behandling och ser till att händelserna följs upp.
Elever uppmanas att prata med någon vuxen, om de blir utsatta eller ser någon bli utsatt. Vårdnadshavare uppmanas att kontakta musikskolan om deras barn blir utsatt eller om de hör talas om andra som blir utsatta för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Ansvarsfördelning I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) förtydligas i §3 huvudmannens/musikskolechefens ansvar för att anställda följer sina skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget,
dvs att:
· upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas minst en gång per år.
· förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.
· motverka direkt eller indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen.
· utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Alla vuxna ska ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling om hur kränkningar förebyggs, upptäcks och motverkas.

Kommunikation

Planen ska göras känd för alla berörda inom musikskolans verksamhet. Alla elever får information om likabehandlingsplanen genom information från sin lärare. Föräldrar får information om likabehandlingsplanen i samband med att eleven börjar i musikskolans verksamhet samt i den årliga elevinformationen.
Likabehandlingsplanen finns också på musikskolans hemsida och ska också finnas uppsatt på musikskolan.

Utvärdering

Musikskolans personal skall regelbundet utvärdera planen och dess praktiska användning. I utvärderingen kan analys av inträffade och dokumenterade händelser ingå samt dialog om vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika att liknande händelser inträffar. Utvärderingen ska ske under medverkan av elever på musikskolan.
Utformningen och omfattningen av elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-25
Sidansvarig: Lena Emmerstrand