Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Undervisning i modersmål

Här får du information om modersmålsundervisningen i Nyköpings kommun.

Mer information för dig som är nyanländ

Den här sidan berättar om modersmålsundervisning. Här kan du läsa mer om kommunens arbete kring integration & flyktingmottagande.

Klicka på respektive rubrik för att komma till informationen:

 1. Modersmålsundervisning: Vad innebär det?
 2. Syftet med modersmålsundervisningen
 3. Vem kan få undervisning i modersmål?
 4. Hur går det till?
 5. Studiehandledning på ditt modersmål
 6. Modersmålsstöd i förskolan
 7. Nationella minoritetsspråk
 8. Modersmålen vi undervisar i
 9. Kontakta oss

Modersmålsundervisning: Vad innebär det?

Språket är nyckeln till förståelse. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska samt till nyanlända finns därför ett antal verksamheter i Nyköping.

Syftet med modersmålsundervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Sammanfattningsvis ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Vem kan få undervisning i modersmål?

För barn som går i förskola eller förskoleklass finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. För dig som går i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och har ett annat modersmål än svenska finns modersmålsundervisning och studiehandledning. 

En kommun är skyldig att ordna modersmålsundervisning i grundskolan om det finns minst fem elever i ett språk som önskar sådan undervisning. Modersmålsundervisning kan endast erbjudas i ett språk.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål:

 • Du som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om ni dagligen pratar språket hemma och om du har grundläggande kunskaper i språket.
 • Du som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska får modersmålsundervisning även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Hur går det till?

Du går oftast på modersmålsundervisningen på eftermiddagar efter skoltid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och du får betyg i årskurs 6-9. Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill delta i modersmålsundervisningen måste din vårdnadshavare skicka in en ansökan till din skola.

Blankett för anmälan kan du ladda ner här: ”Anmälan modersmål”

Vårdnadshavare måste säga upp elevens plats skriftligt om modersmålsundervisningen ska avslutas. Det är viktigt att meddela läraren OCH mejla elevens namn, skola och sista dag till modersmal@nykoping.se.

Studiehandledning på ditt modersmål

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket.

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen.10

En modersmålslärare som har samma modersmål som du har, kan förklara till exempel matematik, fysik, kemi och samhällsorienterade ämnen för dig. Studiehandledningen kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp där ni är högst tre elever, i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med din lärare hur många timmar och hur länge du kan få studiehandledning.

Modersmålsstöd i förskolan

Enligt Skollagen  8 kap.10 § och Lpfö98  ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska personalen anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material till barnens behov:

 • Barnen kan få tillgång till material på olika språk, så som böcker, musik och film
 • Förskolan kan anpassa miljön genom att till exempel sätta upp olika alfabet eller flaggor på väggen och ordna med en språkhörna
 • Barn som talar samma modersmål kan lära sig av varandra.
 • Barnets föräldrar kan vara en tillgång genom att bidra med kunskap om språk och kultur.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk:

 • finska
 • samiska
 • meänkieli
 • romani chib 
 • jiddisch. 

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till undervisning i modersmål. Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan.

Modersmålen vi undervisar i

Nyköpings kommun ordnar modersmålsundervisning och erbjuder studiehandledning till elever i grund- och gymnasieskolan samt modersmålsstöd för barn i förskolan. I Nyköpings kommun undervisar över 20 pedagoger i 18 olika språk.

 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Kinesiska
 • Kurdiska
 • Persiska
 • Polska
 • Romani chib
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Tyska
 • Ungerska

Kontakta oss

Vi hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola och ger övrig hjälp inom området. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Integrationspedagoger:

Ihsan Batti
073-149 31 26
ihsan.batti@nykoping.se

Johanna Karlsson
073-149 32 46
johanna.karlsson.2@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-10
Sidansvarig: Susanne Svedberg